เดินหน้าสำรวจหาเกษตรกร Cell แตกตัว

  •  
  •  
  •  
  •  

                                                           ธีรภัทร  ประยูรสิทธิ

กระทรวงเกษตรฯ เผยคืบหน้าโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” เดินหน้าสำรวจหาเกษตรกร Cell แตกตัว ครั้งที่ 1 (กลุ่มพร้อมปานกลาง) 42,000 ราย ส่งเสริมเรียนรู้กับปราชญ์เกษตรและเกษตรกรกลุ่มพร้อมมาก ในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน พร้อมหนุนจัดทำแผนการผลิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) มีนโยบายให้จัดทำโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดทั้งเป็นการเผยแพร่แนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ไปสู่สาธารณชน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีความสมัครใจจาก 882 อำเภอ รวม 70,000 ราย ได้น้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของเกษตรกร โดยมุ่งหวังจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ อันเกิดจากการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยการสร้างอาชีพอย่างเหมาะสมกับทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า โดยได้คัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อมเพื่อดำเนินการในปี 2560 จำนวน 70,000 ราย

ทั้งนี้ แนวทางการดำเนินงานจะกำหนดกลุ่มเป้าหมายเกษตรกร แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ เกษตรกรกลุ่มพร้อมมาก (Cell ต้นกำเนิด) จำนวน  21,000 ราย ดำเนินการช่วงเดือน ก.พ. – เม.ย 60 เกษตรกรกลุ่มพร้อมปานกลาง (Cell แตกตัว ครั้งที่ 1)  จำนวน 42,000 ราย ดำเนินการช่วงเดือน พ.ค.- ก.ย.60 และเกษตรกรกลุ่มพร้อม (Cell แตกตัว ครั้งที่ 2) จำนวน 7,000 ราย ดำเนินการช่วงเดือน ต.ค. – ธ.ค. 60

สำหรับความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ ประจำเดือนเมษายน 2560 ในเกษตรกรกลุ่มพร้อมมาก จำนวน  21,000 ราย กระทรวงเกษตรฯ ได้รับข้อมูลรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานจากหน่วยงานในสังกัด      ในระดับพื้นที่ แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1.เกษตรกรลงมือทำตามแผนการผลิตในแปลงตนเอง โดยเกษตรกรได้ลงมือทำตามแผนการผลิตในแปลงของตนเองแล้ว หรือเริ่มเพิ่มกิจกรรมในแปลงให้หลากหลายขึ้น 19,591 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.40 ปราชญ์เกษตรได้มีการให้คำแนะนำในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน 5,072 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.92  และหน่วยงานที่รับผิดชอบให้คำแนะนำในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน 19,179 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.90 2. การส่งเสริมการจัดทำบัญชี  โดยเกษตรกรมีการจัดทำบัญชีครัวเรือน/ บัญชีฟาร์มแล้ว 16,496 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.80  และหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกับครูบัญชีอาสา ได้ส่งเสริมการบันทึกบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟาร์มให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแล้ว 18,154 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.62

               3.ติดตาม/เยี่ยมเยียนเกษตรกร โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ได้ติดตามเยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำการดำเนินกิจกรรมในแปลงเกษตรกร 18,262 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.13 และปราชญ์เกษตร มีการติดตาม เยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำการดำเนินกิจกรรมในแปลงเกษตรกร 13,668 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.56 ขณะที่ภาคเอกชนมีการติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกร จำนวน 107 หน่วยงาน 6,176 ราย ส่วนสถาบันการศึกษา มีการติดตาม เยี่ยมเยียนเกษตรกร จำนวน 111 หน่วยงาน จำนวน 8,288 ราย และ            4. สำรวจเพื่อกำหนดเป้าหมายเกษตรกรกลุ่ม Cell แตกตัว จำนวน 42,000 ราย โดยขณะนี้ Single Command และหน่วยงานระดับพื้นที่ ได้เริ่มสำรวจหาเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 39,570 ราย จากเป้าหมาย 42,000 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.21 พร้อมทั้งนำเกษตรกรกลุ่มดังกล่าว มาเรียนรู้กับปราชญ์เกษตร หรือเกษตรกรต้นแบบ ร่วมกับเกษตรกร Cell ต้นกำเนิด หรือเกษตรกรกลุ่มพร้อมมาก (21,000 ราย) ในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน 8,302 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.77

ด้านแผนปฏิบัติงานโครงการฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ดังนี้ 1. เกษตรกร Cell ต้นกำเนิด ทำตามแผนการผลิตในแปลงตนเองต่อเนื่อง หรือเริ่มเพิ่มกิจกรรมในแปลงให้หลากหลายขึ้น โดยปราชญ์เกษตร และหน่วยงานรับผิดชอบดูแล ให้คำแนะนำเกษตรกรในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน ระหว่างวันที่ 1 – 31 พ.ค. 60 2.จัดหาตลาดรองรับผลผลิต โดย Single Command และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประสานหาตลาด หรือสถานที่จำหน่าย เพื่อรองรับผลผลิตของเกษตรกร เช่น ปั๊ม ปตท.ปั๊มบางจาก หรือตลาดชุมชนอื่นๆ ที่เหมาะสมในท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 1 – 13 พ.ค.60

           3. สนับสนุนเกษตรกรกลุ่ม Cell แตกตัวครั้งที่ 1 จัดทำแผนการผลิต และเริ่มต้นดำเนินกิจกรรมตามแผนการผลิต โดยจัดพบปะ 3 ประสาน (เกษตรกร ปราชญ์เกษตร และหน่วยงานรัฐ) เพื่อสร้างความคุ้นเคยและทำความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนโครงการร่วมกัน พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรจัดทำแผนการผลิตที่เริ่มจากง่ายๆ ก่อน ตามศักยภาพและฐานะของเกษตรกร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีปราชญ์เกษตร และเกษตรกรกลุ่มพร้อมมาก ร่วมให้คำชี้แนะแก่เกษตรกร ระหว่างวันที่ 1 – 13 พ.ค. 60 4. ติดตาม/เยี่ยมเยียนเกษตรกร ระหว่างวันที่ 1 – 13 พ.ค. 60 โดยเกษตรกร Cell ต้นกำเนิด หรือกลุ่มพร้อมมาก ติดตาม เยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำ      ในการดำเนินกิจกรรมในแปลงเกษตรกร โดยเฉพาะพื้นที่ที่อาจประสบปัญหาภัยแล้ง พร้อมทั้งติดตามพัฒนาการบันทึกบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟาร์ม ให้มีคุณภาพและต่อเนื่อง 5.รายงานผลความก้าวหน้าประจำเดือน พ.ค. 60 ภายในวันที่ 31 พ.ค.60

นายผล การินทร์ เกษตรกร หมู่ที่ 4 ต.กองควาย อ.เมืองน่าน จ.น่าน กล่าวว่า จากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทำให้ได้รู้จักการบริหารใช้ประโยชน์จากที่ดินในพื้นที่ 13 ไร่ แบ่งเป็น ทำนา 6 ไร่ ปลูกลำไย มะขามเปรี้ยว สัก อย่างละ 1 ไร่ ที่เหลือใช้พื้นที่เลี้ยงเป็ด ไก่ และปลา มีการปลูกบัวในสระน้ำ ปลูกข้าวเหนียวเพื่อบริโภค หากเหลือจะนำไปขาย มีการปลูกพริกหลังนา 2 ไร่ เป็นรายได้หมุนเวียนตลอดช่วงอายุเก็บเกี่ยว 250 กิโลกรัม /วัน นอกจากนี้    ยังมีรายได้จากการเลี้ยงไก่ เป็ด ปลา และบัว โดยเป็นการดำเนินการตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ เน้นทำกินก่อน เหลือจึงขาย

นายประจักษ์ จันทร์เจริญ เกษตรกร หมู่ที่ 6 ต.บางโรง อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ตนมีพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ 20 ไร่ มีน้ำใช้ตลอดปี โดยได้ปรับที่นาเป็นสวน 3 ไร่ เริ่มปลูกกล้วยหอมทอง 135 ต้น และวางแผนจะปลูกส้มเขียวหวานเพิ่มเติมรอบๆ บริเวณบ้าน มีการปลูกพืชที่มีรายได้รายวัน อาทิ มะนาว มะเขือยาว พริก ถั่วฝักยาว และชะอม นอกจากนี้ มีการเลี้ยงปลานิล ปลาตะเพียน และเลี้ยงเป็ดไข่ อีกทั้ ยังมีแผนจะนำไข่เป็ดไปดองเป็นไข่เค็มเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต ทั้งนี้ มีความภาคภูมิใจในการเข้าร่วมโครงการ”5ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่       ถวายในหลวง” ซึ่งทำให้ตนมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น