กำหนด 4 แนวทางรับมือฤดูการผลิตใหม่

  •  
  •  
  •  
  •  

 

ฤดูผลิตใหม่ : พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมสถานีเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หลังเป็นประธานพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 60/61 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

 

กระทรวงเกษตรฯ เดินสายจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) ใน 882 ศพก. ทั่วประเทศ เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ กำหนด 4 แนวทาง ให้ทุกจังหวัดดำเนินการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 60/61

พลเอกฉัตรชัย  สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายให้ทุกจังหวัดดำเนินการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 60/61 โดยทุกหน่วยงานทำงานร่วมกันแบบบูรณาการทั้งในการสนับสนุนเกษตรกร ให้มีองค์ความรู้เพื่อวางแผนการผลิต เข้าถึงปัจจัยการผลิต บริหารจัดการความเสี่ยง และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร โดยกำหนดไว้เป็น          4 แนวทาง ได้แก่ 1. เตรียมความพร้อมองค์ความรู้เพื่อวางแผนการผลิต จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ใน 882 ศพก. ทั่วประเทศ รวมทั้งการให้ความรู้และบริการทางการเกษตร การเตรียมปัจจัยการผลิต (ดิน ปุ๋ย น้ำ) , การให้ความรู้เกษตรผสมผสาน/เกษตรทฤษฎีใหม่/เศรษฐกิจพอเพียง การผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์, การอบรม/รับรองมาตรฐาน GAP/Organic/มาตรฐานอื่น ๆ เช่น RSPO ฯลฯ การบริหารการตลาด แหล่งรับซื้อ/ราคา , การจัดระบบ Logistic , การให้ความรู้เรื่องบัญชีต้นทุนอาชีพ เงินทุน การคำนวณต้นทุน และ Agri-Map เป็นต้น

  1. การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การสนับสนุนพันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์/ แหล่งเงินทุน/การตรวจวิเคราะห์ดิน/เครื่องจักรกล/การควบคุมคุณภาพ 3. การบริหารจัดการความเสี่ยง การเฝ้าระวังผ่านศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 1,764 ชุมชน , ผลิตเชื้อราและสารชีวภัณฑ์ต่าง ๆ พร้อมให้ความรู้เกษตรกรผลิตและการนำไปใช้ 4. การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร ให้เกษตรกรมีแผนการผลิตรายกลุ่ม และ รายแปลง , พัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer และ Young Smart Farmer , สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่ม และ ส่งเสริมให้เกิดการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในเรื่องของหลักการคิดของการจัด Field Day : “เพื่อถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง” โดยเกษตรกรจะสามารถเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่หน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะให้บริการด้านการเกษตรตามบทบาทภารกิจ โดยผ่านกลไก ศพก. เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงปัจจัยการผลิตและบริการทางการเกษตรในฤดูกาลผลิตใหม่ โดยในส่วนของกิจกรรมหลัก สถานีเรียนรู้ต่างๆ โดยมีการบูรณาการองค์ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีเนื้อหาและเทคโนโลยีที่จำเป็นในกระบวนการผลิตของสินค้าที่เลือกดำเนินการ และสอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดงาน Field Day

ทั้งนี้ในแต่ละสถานีอาจมีหลายหน่วยงานร่วมกันถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร การให้บริการด้านการเกษตรของหน่วยงานต่าง ๆ และนิทรรศการประกอบที่เกี่ยวข้อง เช่น นิทรรศการของหน่วยราชการ/รัฐวิสาหกิจ กลุ่ม/สถาบันเกษตรกร ภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุน ฯลฯ การแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน

สำหรับการจัดงานจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ของเกษตรกรต้นแบบ นายปัญญา ใคร่ครวญ ในวันนี้ กิจกรรมสำคัญที่จะเกิดขึ้น กิจกรรมหลัก : สถานีเรียนรู้ต่างๆ โดยบูรณาการองค์ความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย

สถานีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวปลอดภัย/อินทรีย์ แสดงการลดต้นทุนการผลิต (ลดค่าพันธุ์ข้าว/ลดค่าปุ๋ยเคมี/ลดค่าสารเคมี) , มาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ , การจำหน่ายสินค้าผ่านระบบ online สถานีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การปลูกอ้อย นวัตกรรมด้านเครื่องจักรกลสำหรับการปลูกอ้อย แสดงเครื่องไถพรวน สไตรพ์ ทิลเลจ (Stripe Tillage) , เครื่องผ่าตออ้อย , เครื่องย่อยสลายใบอ้อยและแสดงพันธุ์อ้อย (อู่ทอง 12 , อู่ทอง 14 ,อู่ทอง 15) สถานีเกษตรทฤษฎีใหม่ “5 ประสาน สืบสานทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ถ่ายทอดประสบการณ์จากเกษตรกรต้นแบบที่ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ประสบผลสำเร็จ

เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรเลี่ยงการปลูกพืชเชิงเดียว มาทำเกษตรทฤษฎีใหม่ สถานีแนวคิดเกษตรกรรุ่นใหม่ในการพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตร แสดงการปลูกมะนาวลงดินนอกฤดู , การปลูกเมล่อนในโรงเรือน(ฟาร์มอัจฉริยะ) , การปลูกมะเขือเทศเชอรี่ในโรงเรือน กิจกรรมรอง การให้บริการด้านการเกษตรของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน กลุ่ม/สถาบันเกษตรกร กิจกรรมเสริมการแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ