สสว.เจ้าภาพจัดงาน“รวมสุดยอด สินค้าดี เอสเอ็มอีทั่วถิ่นไทย”

  •  
  •  
  •  
  •  


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นเจ้าภาพจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ภายใต้ชื่องาน “รวมสุดยอด สินค้าดี เอสเอ็มอีทั่วถิ่นไทย” ระหว่างวันที่ 6 -27 กันยายน 2560 เพื่อเป็นพื้นที่ในการสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยได้จำหน่ายสินค้ามีคุณภาพสู่ประชาชนในราคายุติธรรม

           (5 กันยายน 2560) ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ในฐานะประธานกรรมการดำเนินโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม พร้อมด้วย นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) แถลงข่าวเปิดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ภายใต้ชื่องาน “รวมสุดยอด สินค้าดี เอสเอ็มอีทั่วถิ่นไทย” เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน และสร้างรายได้ให้กับประชาชน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 27 กันยายน 2560 เวลา10.00-19.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
          โอกาสนี้ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง แถลงว่า ตลาดคลองผดุงกรุงเกษมเป็นตลาดที่เกิดจากสานพลังประชารัฐ ในการรวมพลังทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนที่ร่วมมือ ร่วมใจกันเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงกัน เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการบริหารจัดการตลาดให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในเมืองและคนชนบท เนื่องจากเป็นตลาดที่เปิดโอกาสให้คนกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้อุดหนุนสินค้าจากเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศโดยตรงในราคายุติธรรม ถือเป็นการช่วยเหลือเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน พร้อมรวบรวมอรรถรสทุกด้านไว้ในที่เดียว ทั้งในเรื่องของการซื้อสินค้า การเสริมความรู้จากกิจกรรมต่าง ๆ ความสุขจากกิจกรรมดนตรีและการแสดง นับเป็นตลาดต้นแบบที่พร้อมขยายผลสู่ชุมชน
          จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) แถลงเพิ่มเติมว่า ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีดำริให้ดำเนินงานโครงการตลาดนัดสินค้าชุมชนข้างทำเนียบรัฐบาล ริมคลองผดุงกรุงเกษม ภายใต้ชื่อ “ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม” เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อยได้มีแหล่งจำหน่ายสินค้าเป็นตลาดต้นแบบที่ถือได้ว่าเป็นการขยายผลสู่ตลาดนัดชุมชน 4.0 โดยมุ่งหวังให้เป็นพื้นที่การสร้างรายได้ ให้แก่ผู้ประกอบการได้จำหน่ายสินค้าคุณภาพ สู่ผู้ปริโภคโดยตรงในราคายุติธรรม สร้างทางเลือกในการเข้าถึงบริการของภาครัฐและมีการบูรณาการหน่วยงานในการขับเคลื่อนโครงการฯ ซึ่งครั้งนี้ได้มอบหมายให้ สสว. มาเจ้าภาพในการจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้า “รวมสุดยอด สินค้าดี เอสเอ็มอีทั่วถิ่นไทย” ในครั้งนี้ ด้วยความร่วมมือของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
          ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการคัดสรรสินค้าคุณภาพดีจาก SME ทั่วประเทศที่ผ่านการบ่มเพราะ พัฒนาภายใต้โครงการต่าง ๆ ของ สสว. มาจำหน่าย อาทิ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) โดยเน้นเกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้ารายย่อย อาทิ โครงการ Strong & Regular level กลุ่มผู้ประกอบการและมีศักยภาพและสินค้าสอดคล้องกับความต้องการของตลาด / Turn around กลุ่มที่ได้รับการปรับแผนธุรกิจและเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยเพื่อเสริมสภาพคล่องของธุรกิจ รวมทั้งสินค้าวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ จากทั่วประเทศที่จำหน่ายในร้านประชารัฐสุขใจ Shop ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศเพื่อเปิดโอกาสทางการตลาดในการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ เชื่อมโยงการตลาดจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง จำนวน 300 ร้านค้า ระหว่างวันที่ 6 -27 กันยายน 2560 โดยงานจะจัดเป็น 2 รอบรอบละ 11 วัน ครั้งละ 150 ร้านค้า ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องสำอางและความงาม แฟชั่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน ของใช้ และสินค้าเกษตร และยังมีสินค้าวิสาหกิจชุมชนในแต่ละท้องถิ่นมาจัดจำหน่ายในร้านประชารัฐสุขใจ Shop และพื้นที่พิเศษ คือตลาดร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมตลาดได้แบ่งปันน้ำใจโดยอุดหนุนสินค้าจากผู้ประสบอุทกภัย
          นอกจากนี้ สสว. ยังได้จัดโซนสำหรับให้บริการแก่ SME คือศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) เพื่อให้บริการคำปรึกษาและรับคำขอสินเชื่อเพื่อ SME ไม่เกิน 1 ล้านบาท และ Micro SME ไม่เกิน 200,000 บาท ปลอดดอกเบี้ย และเพื่อเป็นการช่วยขยายตลาด E Commerce ผู้ประกอบการสามารถนำผลิตภัณฑ์มา       ณ พื้นที่สตูดิโอให้บริการถ่ายภาพสินค้าพร้อมนำขึ้นจำหน่ายบน E – Marketplace อีกทั้ง ภายในงาน บริษัท ห้องปฏิบัติการ (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการแจกคูปองตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการมูลค่า 5,000 บาท เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าจากแล็บประชารัฐ ให้สามารถแข่งขันตอบรับกับการเป็นอุตสาหกรรม Thailand 4.0 ของรัฐบาล
          ตอนท้าย รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ได้กล่าวเชิญชวนพี่น้อง ประชาชนมาเที่ยว ชม ชิม ช้อป “รวมสุดยอด สินค้าดี เอสเอ็มอีทั่วถิ่นไทย” เพื่อร่วมสร้างกำลังใจและอุดหนุนสินค้าพี่น้องเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยมาจำหน่ายแก่ชาวกรุงเทพมหานครและปริมนฑล ระหว่างวันที่ 6 – 27 กันยายน 2560 เวลา 10.00-19.00 น. ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล

ที่มา:กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล