ชมเถ้าแก่เล็กตู้หมูชุมชน

  •  
  •  
  •  
  •  

 

 

    นายสุรเดช สมิเปรม ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ มอบใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค หรือ ปศุสัตว์ OK” แก่เถ้าแก่เล็กตู้หมูชุมชน CP Pork Shop จำนวน 22 ราย ในเขต อ.ฝาง อ.แม่อาย อ.เชียงดาว อ.พร้าว และอ.เวียงแหง ที่ได้รับการรับรองปศุสัตว์ OK จากการสนับสนุนของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ในการสร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้ประกอบการรายย่อยให้จำหน่ายเนื้อหมูสดคุณภาพ สะอาด ปลอดสารเร่งเนื้อแดง ปลอดภัยจากยาปฏิชีวนะ

                                …………………………..

ชื่นชมเถ้าแก่เล็กตู้หมูชุมชนทุกคนที่ร่วมกันดำเนินการตามมาตรฐานปศุสัตว์ OK กระทั่งประสบความสำเร็จ =uhความสำเร็จของผู้ประกอบการร้าน CP Pork Shop ในวันนี้นับเป็นการบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ปศุสัตว์เชียงใหม่ชมเถ้าแก่เล็กตู้หมูชุมชน CP Pork Shop ร่วมสร้างอาหารปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

นายสุรเดช สมิเปรม ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ (ปศส.เชียงใหม่) เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์มีนโยบายพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตเนื้อสัตว์มาอย่างต่อเนื่อง  โดยกำหนดให้มี โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย  ใส่ใจผู้บริโภค หรือปศุสัตว์ OK ขึ้น เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น ตั้งแต่ต้นทางกระบวนการผลิต คือที่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต้องได้รับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ผ่านการเชือดชำแหละในโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายและถูกสุขลักษณะ สู่สถานที่จำหน่ายที่มีการจัดการที่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งป้ายปศุสัตว์ OK ที่มอบให้กับผู้ประกอบการนี้ จะเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจว่าสินค้าในสถานที่จำหน่ายดังกล่าวมีความปลอดภัย ด้วยกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดสารเร่งเนื้อแดง และปลอดภัยจากยาปฏิชีวนะ

ขอชื่นชมเถ้าแก่เล็กตู้หมูชุมชนทุกคนที่ร่วมกันดำเนินการตามมาตรฐานปศุสัตว์ OK กระทั่งประสบความสำเร็จ และขอบคุณซีพีเอฟที่เดินหน้านโยบายสร้างอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภคและผลักดันให้ผู้ประกอบการรายย่อย ได้มีส่วนร่วมส่งมอบเนื้อหมูสดสะอาดและปลอดภัยให้กับชาวเชียงใหม่และพี่น้องคนไทยอย่างต่อเนื่องนายสุรเดช กล่าว

ด้าน นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ความสำเร็จของผู้ประกอบการร้าน CP Pork Shop ในวันนี้นับเป็นการบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อผู้บริโภคชาวเชียงใหม่อย่างแท้จริง ด้วยการสนับสนุนจาก ปศส.เชียงใหม่ ปศส.อ.ฝาง ปศส.อ.แม่อาย ปศส.อ.เวียงแหง ปศส.อ.ไชยปราการ ปศส.อ.เชียงดาว ปศส.อ.พร้าว ภาคเอกชนคือซีพีเอฟ และเถ้าแก่เล็กตู้หมูชุมชนทุกคน และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันยกระดับการจัดจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น ซึ่งจะยังคงเดินหน้าขยายผลการดำเนินงานต่อไปทั้งในส่วนของร้านค้าในตลาดสด ร้านค้าในชุมชน และเถ้าแก่เล็กทั่วประเทศ โดยเฉพาะการจัดให้จุดขายมีตู้แช่เย็นเนื้อหมูเพื่อคงคุณค่าผลิตภัณฑ์จนถึงมือผู้บริโภค

ส่วน นายวิรัตน์ ตันหยง รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในฐานะผู้นำด้านปศุสัตว์ของประเทศ ซีพีเอฟมีนโยบายในการผลิตอาหารปลอดภัยตามมาตรฐานสากลเพื่อผู้บริโภคตามวิสัยทัศน์ครัวของโลกโดยมุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ หนึ่งในนั้นคือโครงการร้านตู้หมูชุมชน สด สะอาด ปลอดภัย  ภายใต้ชื่อ CP Pork Shop เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าหมูสด จากผู้ผลิตถึงมือผู้บริโภคซึ่งสอดคล้องกับโครงการปศุสัตว์ OK ของกรมปศุสัตว์ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง นับเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศและประชาชน

นางกรรณิการ์ ปัญญา ร้านป้าไก่หมูสด อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่  หนึ่งในเถ้าแก่เล็กตู้หมูชุมชน CP Pork Shop ที่ได้รับการรับรองปศุสัตว์ OK กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อาหารปลอดภัยให้กับชาวชุมชนตำบลสันต้นหมื้อ ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลจากตัวอำเภอ การซื้อหาเนื้อสัตว์สำหรับปรุงอาหารแต่ละครั้งต้องซื้อเป็นจำนวนมากมาเก็บไว้ในตู้เย็นทำให้หลายครั้งเนื้อสัตว์เน่าเสียก่อนบริโภคหมด ตู้หมูชุมชนจึงเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค ทั้งยังสามารถส่งมอบเนื้อหมูสดให้กับชาวชุมชนได้ตลอดเวลา โดยซื้อให้เพียงพอปรุงอาหารในแต่ละมื้อไม่ต้องซื้อไปเก็บเหมือนในอดีต ที่ผ่านมาได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้ามาตลอด และอนาคตจะเพิ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อหมู ทั้งหมูปิ้ง หมูทอด แคบหมู ฯลฯ เพื่อเพิ่มทางเลือกแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง..