ก.ท่องเที่ยวเตรียมหารือจัด Street Food เพิ่มเสน่ห์ให้กรุงเทพฯ

  •  
  •  
  •  
  •  

                 

                                                    ภาพจาก- matichon.co.th

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เตรียมมาตรการระยะเร่งด่วน การหารือกับ กทม.กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับประชาชน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว  ถึงแนวนโยบายของการจัดระเบียบของกรุงเทพมหานคร   ยืนยันยังให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวด้านอาหารริมทาง เตรียมหารือทุกภาคส่วน หาแนวทางการจัดกิจกรรม Street Food อย่างบูรณาการให้ชัดเจน  แต่ต้องจัดระเบียบเพื่อความเรียบร้อยของเมืองและชุมชนด้วย

         นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัด ปลัดกระทรงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กรณีมีการเผยแพร่บทความของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเกี่ยวกับผลกระทบจากการจัดระเบียบอาหารริมทางในพื้นที่กรุงเทพฯ ทางแทรเวลเลอร์ดอทคอม(www.traveller.com) ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมอาหารริมทางซึ่งถือเป็นเสน่ห์ของกรุงเทพฯ นั้น รัฐบาลและกระทรวงฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น แต่เล็งเห็นว่าการจัดระเบียบทางเท้าและแผงลอยเป็นสิ่งจำเป็นของเมืองท่องเที่ยวหลักอย่างกรุงเทพมหานครที่มีคนสัญจรเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน การจัดระเบียบฯ ทำเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย โดยได้ดำเนินการบนพื้นฐานแห่งสิทธิและความเท่าเทียมกันของทุกคน แต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และบรรยากาศที่เป็นเสน่ห์ของย่านชุมชน และร้านอาหารริมทางไว้

         ขณะนี้กระทรวงการท่องเที่ยวฯ มีมาตรการในระยะเร่งด่วน คือ การหารือกับกรุงเทพมหานครเพื่อกำหนดแนวทางในการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ถึงแนวนโยบายของการจัดระเบียบของกรุงเทพมหานคร เพื่อผลประโยชน์ของทุกคนทั้งทางด้านความปลอดภัยในการสัญจร ความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองและชุมชน และสุดท้ายคือภาพลักษณ์ของกรุงเทพฯ ในความเป็นเมืองท่องเที่ยว-เมืองน่าอยู่-น่ากินอย่างยั่งยืน

         ปลัดกระทรงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ส่วนมาตรการในระยะยาวจะได้จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ประกอบการในพื้นที่ และภาคเอกชน เพื่อหารือแนวทางการจัดกิจกรรม Street Food อย่างบูรณาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ชัดเจน ทั้งขอบเขตนิยาม การกำหนดขอบเขตพื้นที่ กิจกรรมและระเบียบวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนไม่กระทบสิทธิพื้นฐานของบุคคลอื่น เน้นอาหารที่มีคุณภาพ/มาตรฐาน ความสะอาด ถูกสุขอนามัย และความปลอดภัยของทุกคน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย

          ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ยังคงเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวด้านอาหารริมทาง (Street Food) เพราะเป็นวัฒนธรรมการทานอาหารของไทย ซึ่งเป็นเสน่ห์ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และเป็นการกระจายรายได้ให้กับคนไทยที่เป็นรายย่อยและเป็นเจ้าของกิจการ แต่การมีร้านอาหารริมทางที่มีการจัดระเบียบ มีความเรียบร้อย มีความสะอาดและถูกสุขลักษณะ และราคาของอาหารที่ไม่ได้เอาเปรียบนักท่องเที่ยว ภาครัฐสามารถควบคุมการบริการอาหารริมทางที่มีคุณภาพได้ ก็เชื่อได้ว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็จะได้รับประโยชน์และความพึงพอใจจากการได้รับประสบการณ์ที่ดีกับอาหารริมทางของไทย

         “การรักษาสถานะหรือภาพลักษณ์ของเมืองสวรรค์แห่งอาหารริมทางให้ได้อย่างยั่งยืน จำเป็นต้องรักษาอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชนในแต่ละท้องถิ่นควบคู่ไปด้วย โดยเฉพาะ อาหารไทยและขนมไทยโบราณ ซึ่งเป็นอาหารประจำถิ่นของแต่ละชุมชน ทั้งชุมชนย่านเยาวราช ถนนข้าวสารหรือตลาดบางลำพู รวมทั้งชุมชนย่านอื่นๆ ที่มีกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพมหานคร จะเป็นสเน่ห์อย่างแท้จริงที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสัมผัส เรียนรู้ และชิมรสชาติ จนเกิดความประทับใจและสนใจเดินทางมาเที่ยวซ้ำ ผมได้ลงสำรวจถนนเยาวราชแล้วซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่อง และในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม นี้ ผมจะนำทีมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านค้าบริเวณถนนข้าวสารด้วย ผมยังคงยึดมั่นที่จะสร้างการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีความสมดุล ทั่วถึง และยั่งยืน” นายพงษ์ภาณุ กล่าว

ที่มา: อินโฟเควสท์ โดย ธนวัฏ เสือแย้ม โทร.02-2535000 ต่อ 325 อีเมล์:tanawat@infoquest.co.th–