ม.รังสิตชู 3 จุดแข็ง-เปิดศูนย์มาตรฐานฮาลาล

 •  
 •  
 •  
 •  

มหาวิทยาลัยรังสิต ชูจุดแข็ง 3 ด้าน”วิทย์-อาหาร-ศาสนา” พร้อมเปิดศูนย์มาตรฐานฮาลาลบริการวิชาการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ฮาลาล สนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่

        นายสมัย เจริญช่าง ประธานกรรมการศูนย์มาตรฐานฮาลาล มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ที่ผ่านมารายได้หลักของประเทศไทยนอกจากการท่องเที่ยวแล้วก็คือ การส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกอาหาร ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยส่งออกอาหารอยู่อันดับที่ 5 ของโลก ส่วนหนึ่งเป็นอาหารฮาลาล ซึ่งผู้บริโภคบางท่านจะเข้าใจว่าอาหารฮาลาลนั้นเป็นอาหารของชาวมุสลิม แต่ที่จริงแล้วอาหารฮาลาลเป็นอาหารที่ทุกคนสามารถบริโภคได้ เนื่องจากมาตรฐานฮาลาลเป็นการเพิ่มหลักประกันเรื่องความปลอดภัยในอาหารอีกมาตรฐานหนึ่ง เช่นเดียวกับมาตรฐานอาหารปลอดภัยอื่นๆ อาทิอย. ISO  Q  GMP HACCP และ CODEX ฯลฯ

           “มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีความหลากหลายทางวิชาการมากที่สุด ครอบคลุมเกือบทุกสาขาวิชาชีพ ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์-สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี ด้านมนุษย์ศาสตร์-สังคมศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ-ธุรกิจ ด้านศิลปะ-การออกแบบ และด้านนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพร้อมทางของอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์  และนักวิชาการ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ อีกทั้ง มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคกลางที่เปิดสอนสาขาวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ เป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว” นายสมัย กล่าว

           ประธานกรรมการศูนย์มาตรฐานฮาลาล มหาวิทยาลัยรังสิต บอกด้วยว่า ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยจึงมีความพร้อมที่จะนำจุดแข็งทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านวิทยาศาสตร์ คือ ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะรองรับการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน 2.ด้านอาหาร คือ คณะเทคโนโลยีอาหาร วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหารที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการตรวจวิเคราะห์สารอาหารเบื้องต้น และ 3.ด้านศาสนา คือ สาขาวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ คณะศิลปศาสตร์ ที่มีผู้เชี่ยวชาญที่จะให้ความรู้และคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับหลักปฏิบัติต่างๆ ตามหลักศาสนาอิสลามที่ถูกต้อง จึงเป็นที่มาของการบูรณาการวิชาความรู้ร่วมกันนำไปสู่การเปิดศูนย์มาตรฐานฮาลาลเพื่อให้บริการแก่สังคม

          ด้านนายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต จัดตั้งมาเป็นเวลากว่า 10 ปี โดยการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยในการจัดซื้อเครื่องมือต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ผ่านมานอกจากใช้ในด้านการเรียนการสอน บริการวิชาการให้แก่นักศึกษาปริญญาโท-เอก และคณาจารย์ในการทำวิจัยแล้ว ยังเปิดให้บริการวิเคราะห์เกี่ยวกับสารต่างๆ แก่บุคคลและองค์กรภายนอกด้วยซึ่งห้องปฏิบัติการต่างๆ ประกอบด้วย

          ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารอาหาร ห้องปฏิบัติการโลหะหนัก ห้องปฏิบัติการโครมาโทกราฟี ห้องปฏิบัติการพันธุวิศวกรรม ห้องปฏิบัติการวิจัยกายวิภาคศาสตร์ เครื่องมือวิเคราะห์ทาง Spectrophotometer (UV-VIS และ FT-IR)  เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ชนิดของสาร วิเคราะห์สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ที่อยู่ในสถานะของแข็งและของเหลว ใช้ในการทำนาย Functional Group ที่สำคัญของสาร ซึ่งมี Absorption Spectra ที่เป็นลักษณะเฉพาะของสารนั้นๆ ฯลฯจึงเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยรังสิต มีความพร้อมทั้งห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานและบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในการให้บริการตรวจวิเคราะห์ เพื่อหาสารตั้งต้นของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล

          ศูนย์มาตรฐานฮาลาล มหาวิทยาลัยรังสิต มีความพร้อมที่จะให้บริการทั้งด้านการตรวจวิเคราะห์และให้คำแนะนำต่างๆ ตามหลักศาสนาให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start UP) และโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียงที่จะพัฒนาโรงงานของตนไปสู่มาตรฐานฮาลาล เพื่อเป็นการขยายโอกาสในการจำหน่วยผลิตภัณฑ์อาหารไปยังกลุ่มประเทศมุสลิมได้มากขึ้นซึ่งศูนย์แห่งนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนองค์กรทางศาสนาอิสลามในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์มาตรฐานฮาลาล เพื่อยื่นขอการรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลจากองค์กรศาสนาในลำดับต่อไป

 

พันธกิจของศูนย์มาตรฐานฮาลาล

 1. จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตนักวิทยาศาสตร์ฮาลาลที่มีมาตรฐานในองค์ความรู้และประสบการณ์
 2. จัดการอบรมหลักสูตรมาตรฐานฮาลาลระยะสั้นสำหรับผู้สนใจและสถานประกอบการ
 3. เป็นศูนย์ให้คำปรึกษา Counselors แก่นักธุรกิจรุ่นใหม่STARD-UP ที่มีความสนใจจะเป็นผู้ประกอบการผลิตอาหารฮาลาลเพื่อการบริโภคและส่งออก
 4. รับปรึกษาและให้คำแนะนำในการวางระบบมาตรฐานฮาลาลให้แก่สถานประกอบการที่ประสงค์จะขอรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์จากคณะกรรมการอิสลาม
 5. ให้บริการด้านการรับตรวจวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ฮาลาลเบื้องต้นให้แก่โรงงานอาหารในเขตจังหวัดปทุมธานี กรุงเทพฯ อยุธยา นนทบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา และจังหวัดใกล้เคียง
 • การตรวจหาสารปนเปื้อนเจลาติน (Gelatin) ด้วยเครื่อง UV-VIS Spectrophotometer
 • การทดสอบปริมาณแอลกอฮอล์ด้วยเครื่อง Gas Chromatography (GC)
 • การทดสอบหาปริมาณโลหะหนักในผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่อง Aotmic Absorption Spectrometer (AAS)