งานนี้ฟรี!อบรม”ผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์”กับแม่โจ้

  •  
  •  
  •  
  •  

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดอบรม”การผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์”  ฟรี เน้นปลูกข้าวโพด-ถั่วเหลืองมาตรฐานการตรวจรับรองพื้นที่ในระบบ เพื่อป้อนเข้าโรงงานแปรรูปอาหารสัตว์อินทรีย์ในหลายพื้นที่ในภึคเหนือ

           ดร.มงคล  ยะไชย  หัวหน้าโครงการอาหารสัตว์และปศุสัตว์อินทรีย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้  กล่าวว่า ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560  นี้ ทางคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี แม่โจ้จะจัดสัมมนาภายใต้ “โครงการการผลิตอาหารสัตว์และปศุสัตว์อินทรีย์” ซี่ง เป็นโครงการบริการวิชาการ ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องระยะหนึ่งแล้ว

          ปัจจุบันฝ่ายงานส่งเสริมการผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์ได้กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายในการปลูกข้าวโพดและถั่วเหลืองในระบบอินทรีย์เพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับป้อนเข้าโรงงานแปรรูปอาหารสัตว์อินทรีย์ในหลายพื้นที่ที่ทั้งในเขตจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง เกษตรกรเครือข่ายกลุ่มใหม่ ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตพืชในระบบอินทรีย์โดยเฉพาะมาตรฐานการตรวจรับรองพื้นที่ในระบบ ตลอดจนการปลูกปฏิบัติดูแลรักษาข้าวโพดและถั่วเหลืองในระบบอินทรีย์

          ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานส่งเสริมการผลิตพืชอาหารสัตว์อินทรีย์เกิดประสิทธิภาพสูงสุดคณะทำงานฝ่ายส่งเสริมฯ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรเครือข่ายและผู้เกี่ยวข้อง เรื่อง การผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์ เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการปลูกและปฏิบัติดูแลรักษาข้าวโพดและถั่วเหลืองในระบบอินทรีย์และสามารถนำไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรรายอื่นได้อย่างถูกต้องต่อไป

           การฝึกอบรมในครั้งนี้ เกษตรกรจะได้มีความเข้าใจมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และการรับรองแปลงอินทรีย์ที่ถูกต้อง ได้และพบปะเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกพืชวัถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อขายผลผลิตกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับความรู้ตั้งแต่เรื่องหลักการปลูกพืชอินทรีย์  หลักการปลูกข้าวโพดและถั่วเหลือง การปลูกถั่วเหลืองในระบบอินทรีย์ ร่วมถึงการเสวนาเรื่องการปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์และถั่วเหลืองอินทรีย์จากเกษตรกรผู้มีประสบการณ์ตรง  โดยมีทีมวิทยากรมืออาชีพ จะเดินทางไปให้ความรู้แก่เกษตร  ณ  สหกรณ์นิคมแม่แตง  ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

          สนใจเปิดอบรมฟรี… สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 053 8735432 หรือ 06 1684 5166