จัดประกวดเส้นไหมสืบสานพระราชเสาวนีย์พระราชินี

  •  
  •  
  •  
  •  

 

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมจัดประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน  และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2560 เพื่อสืบสานพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  อนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านหม่อนไหม 

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าว “การประกวด           เส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2560” พร้อมด้วย          นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อนไหม ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า อาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เป็นอาชีพที่อยู่คู่ประเทศไทยมานาน เป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่เกษตรกร ส่งผลให้เศรษฐกิจในชุมชนมีความเข้มแข็ง นอกจากนี้ผ้าไหมไทยยังนับเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกทั้งในด้านความสวยงามและมีเอกลักษณ์ ซึ่งการผลิตผ้าไหมไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ โดยมีการนำเอาประเพณี  วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาผสมผสาน ในหัตถกรรมการผลิต  ผ้าไหมไทยจึงควรค่าแก่การอนุรักษ์ และสืบสานไว้

ทั้งนี้เพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ตามพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมหม่อนไหม จึงจัดให้มีการประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน  และผลิตภัณฑ์หม่อนไหมขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ในด้านการอนุรักษ์  และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้ดำรงอยู่ตลอดไป รวมทั้งเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเยาวชน บุคคล  ชุมชน และหมู่บ้านที่ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ  สามารถรักษาวิถีการผลิตเส้นไหม การทอผ้าไหมให้คงอยู่คู่ชุมชนอย่างเข้มแข็ง  และยังช่วยกระตุ้นภาคการผลิตให้ก้าวทันความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

​การประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหมประจำปี 2560 กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2560 ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดอุทัยธานี  โดยแบ่งประเภทการประกวดออกเป็น 34 ประเภท ประกอบด้วย 1) การประกวดเส้นไหมไทยพื้นบ้าน (ระดับประถม/ระดับมัธยม/ระดับบุคคลทั่วไป) 6 ประเภท 2) การแข่งขันศิลปะการแสดงภูมิปัญญาหม่อนไหม 1 ประเภท 3) การประกวดผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน 20 ประเภท 4) การประกวดผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม/รังไหม 2 ประเภท 5) การประกวดออกแบบชุดผ้าไหม 2 ประเภท 6) การแข่งขันทำสิ่งประดิษฐ์จากรังไหม (ประดิษฐ์พานพุ่มในรชกาลที่ 10) 1 ประเภท  และ 6) การประกวดผลิตภัณฑ์จากทายาทหม่อนไหม 2 ประเภท

​นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมหม่อนไหม ยังได้บูรณการร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ในจังหวัดอุทัยธานี ร่วมจัดกิจกรรมและนิทรรศการที่น่าสนใจภายในงานด้วย เช่น นิทรรศการกว่าจะเป็นไหม ร้านค้าจำหน่ายผ้าไหม และผลิตภัณฑ์ร้านจำหน่ายผ้าทอ จังหวัดอุทัยธานี การประกวดออกแบบผ้าทออุทัยธานี  และการแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าทอมือจังหวัดอุทัยธานี การประกวดริ้วขบวนชาติพันธุ์ของจังหวัดอุทัยธานี เป็นต้น

“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) ได้วางนโยบายเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานและความยั่งยืน สำหรับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนับเป็นอาชีพที่มีความสำคัญที่กระทรวงเกษตรฯ ได้ให้การส่งเสริมมาโดยตลอด โดยมีการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้กับเกษตรกร ทั้งการเพิ่มปริมาณผลผลิต พัฒนารังไหมและเส้นไหมให้มีคุณภาพมาตรฐาน ช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน ทั้งนี้ การประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหมที่จัดขึ้น จะเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้เกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการด้านหม่อนไหมตื่นตัวในการพัฒนาคุณภาพสินค้า อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนเห็นคุณค่าของผ้าไหมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ต่อไป” นายธีรภัทร กล่าว

​                   สำหรับ รางวัลชนะเลิศการประกวดในทุกประเภท จะนำมาจัดแสดงภายในงาน  “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560” ระหว่างวันที่ 13–17กรกฎาคม 2560 โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้เข้ารับโล่พระราชทานฯ จากสมเด็จ              พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เป็นองค์ประธาน    ในพิธีเปิดงานวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี