ขีดเส้นตาย 15 วันคุมเข้มสหกรณ์แท็กซี่

  •  
  •  
  •  
  •  

                                                                               ชุติมา บุณยประภัศร

   กระทรวงเกษตรฯ เตรียมออกคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์คุมเข้มสหกรณ์แท็กซี่ 58 แห่ง ให้เวลา 15 วัน จัดทำทะเบียนประวัติสมาชิกสหกรณ์ พร้อมให้ส่งรายการรถแท็กซี่ที่มีอายุเกิน 9 ปี ให้กรมการขนส่งทางบกเพิกถอนหรือยกเลิกทะเบียนทันที เพื่อป้องกันการแอบอ้างนำรถแท็กซี่สหกรณ์ไปใช้กระทำการที่ผิดกฎหมาย

     นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาสหกรณ์แท็กซี่ ซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีการนำเสนอข่าวผ่านทางสื่อต่าง ๆ ว่ามีผู้ขับขี่รถแท็กซี่สหกรณ์ไปก่อเหตุบังคับข่มขืนหญิงสาวชาวต่างชาติ ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและการท่องเที่ยวของประเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานรับจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์แท็กซี่และนายทะเบียนสหกรณ์ที่มีหน้าที่กำกับดูแลสหกรณ์ดังกล่าว ได้จัดประชุมหารือแนวทางการจัดระเบียบสหกรณ์แท็กซี่ โดยมีตัวแทนสหกรณ์แท็กซี่กว่า 58 แห่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมการขนส่งทางบก เข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอความเห็นร่วมกัน เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย กรุงเทพฯ

     ด้าน   ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สาเหตุของปัญหาสหกรณ์แท็กซี่ที่เกิดขึ้นเนื่องจาก สหกรณ์ไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้ขับรถซึ่งเป็นชื่อของสหกรณ์ และไม่สามารถควบคุมสมาชิกในการนำรถไปให้บุคคลภายนอกเช่าขับได้ จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สหกรณ์แท็กซี่และนายทะเบียนสหกรณ์จะต้องร่วมกันกำหนดมาตรการในการถือปฏิบัติเพื่อควบคุมสมาชิก เบื้องต้นพบปัญหาใน 3 ประเด็นหลัก คือ

      1. การเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ซึ่งข้อบังคับของสหกรณ์กำหนดให้ผู้เป็นเจ้าของรถ/ผู้ที่เช่ารถแท็กซี่สหกรณ์ขับ สามารถสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ได้ แต่มิได้บังคับให้ผู้ขับรถแท็กซี่ของสหกรณ์ได้ต้องเป็นสมาชิกของสหกรณ์เท่านั้น จึงเป็นเหตุให้สมาชิกนำรถแท็กซี่ไปให้บุคคลภายนอกเช่าต่อได้

  1. กรณีที่สมาชิกนำรถไปให้บุคคลภายนอกเช่าขับโดยไม่แจ้งให้สหกรณ์ทราบ และไม่มีการตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะและจัดทำทะเบียนประวัติผู้ขับรถ สหกรณ์ก็ไม่ได้มีการตรวจสอบและกำกับดูแลให้มีการจัดทำทะเบียนประวัติผู้ขับรถให้เป็นปัจจุบันเพื่อจัดส่งให้แก่นายทะเบียน รวมทั้งการดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้อง 3. กฎหมายกำหนดให้รถแท็กซี่ที่วิ่งในท้องถนนมีอายุ 9 ปี แต่สหกรณ์แท็กซี่ไม่สามารถติดต่อสมาชิกให้นำรถที่หมดอายุมาถอดป้ายและลบชื่อสหกรณ์ที่ติดอยู่ด้านข้างรถแท็กซี่ออกได้ ซึ่งที่ผ่านมา สมาชิกของสหกรณ์ได้นำรถไปขายต่อหรือให้คนอื่นเช่าขับวิ่งรับส่งผู้โดยสารและอาจจะนำไปก่อเหตุอาชญากรรมหรือทำให้เกิดความเสียหาย เป็นเหตุให้สหกรณ์ต้องรับผิดชอบบผลกระทบที่เกิดขึ้น

          แนวทางที่จะดำเนินการจัดระเบียบรถแท็กซี่สหกรณ์ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ในระยะเร่งด่วน จะมีการออกคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ให้สหกรณ์แท็กซี่ทุกแห่งดำเนินการตามกฎระเบียบและกฎหมายที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ซึ่งประกอบด้วย 2 มาตรการ ได้แก่ มาตรการควบคุมและกำกับดูแลสมาชิกและมาตรการควบคุมรถที่หมดอายุการใช้งาน ซึ่งรายละเอียดในคำสั่งดังกล่าวจะให้สหกรณ์แท็กซี่ทุกแห่งตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิก ซึ่งในระเบียบข้อบังคับกำหนดคุณสมบัติของสมาชิกสหกรณ์แท็กซี่ไว้ว่าต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภทสาธารณะ และเป็นผู้เช่าขับรถแท็กซี่ของสหกรณ์ หรือเป็นเจ้าของรถแท็กซี่ได้ไม่เกิน 3 คัน หรือเป็นผู้เช่าซื้อรถแท็กซี่กับทางสหกรณ์ และหากสมาชิกคนใดขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดในทะเบียนข้อบังคับของสหกรณ์ให้พ้นจากการเป็นสมาชิกทันทีและให้มีการจัดทำทะเบียนประวัติสมาชิกสหกรณ์แท็กซี่ทุกราย

          ส่วนกรณีปัญหารถแท็กซี่ที่มีอายุเกิน 9 ปี ให้สหกรณ์แจ้งรายการรถที่หมดอายุการใช้งานว่าเป็นรถแท็กซี่หมายเลขทะเบียนใดและมีอยู่จำนวนเท่าไหร่ แจ้งมาให้ทางนายทะเบียนสหกรณ์ภายใน 15 วัน เพื่อทางกรมฯจะได้แจ้งให้กรมการขนส่งทางบกทราบ เพื่อให้กรมการขนส่งทางบกเพิกถอนหรือยกเลิกทะเบียนรถแท็กซี่ครบอายุ 9 ปี และตัดออกจากบัญชีรถแท็กซี่ของสหกรณ์ในทันที โดยในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 จะมีการจัดประชุมร่วมกับผู้แทนกรมการขนส่งทางบก กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสหกรณ์แท็กซี่ เพื่อยกร่างแนวทางปฏิบัติ แล้วออกเป็นคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์นำไปปฏิบัติและปรับปรุงการดำเนินงาน ทั้งนี้ นายทะเบียนสหกรณ์จะมีบทลงโทษสหกรณ์ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง โดยเคร่ง ครัด                                                                                            ภาพจาก-manager.co.th

          สำหรับมาตรการในระยะยาว กรมการขนส่งทางบกจะจัดอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ขับรถของสหกรณ์แท็กซี่ ทั้งความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายเกี่ยวกับการขับขี่รถยนต์สาธารณะ และมีจิตบริการประชาชนและผู้โดยสาร พร้อมทั้งจะให้สหกรณ์แท็กซี่ทุกแห่งจัดทำมิเตอร์ที่ต้องใช้ Smart Card ในการสตาร์ทเครื่องยนต์ ผู้ขับรถรายใดมีปัญหาให้ระงับใบขับขี่ไว้จนกว่าจะมารายงานตัว และจัดทำ GPS ติดตามรถแท็กซี่สหกรณ์ หรือยกเลิกป้ายที่รถสูญหายหรือสมาชิกไม่มาติดต่อกับสหกรณ์ จะมีการสร้างเครือข่ายกลางในการรับข้อร้องเรียนและบันทึกข้อมูลผู้ขับรถแท็กซี่ที่มีปัญหาและขอให้แท็กซี่สหกรณ์แสดงใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ติดไว้หน้ารถทุกคัน

          กรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์ จะใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์ออกคำแนะนำไปยังสหกรณ์แท็กซี่ทุกแห่ง เพื่อให้สหกรณ์ถือใช้ระเบียบในการควบคุมสมาชิกและรถแท็กซี่ของสหกรณ์อย่างจริงจังและเข้มข้น พร้อมทั้งได้วางบทลงโทษหากประกาศระเบียบรถแท็กซี่สหกรณ์แล้ว ยังมีสหกรณ์ใดไม่ปฏิบัติตาม นายทะเบียนสหกรณ์จะสั่งให้สหกรณ์นั้นแก้ไขข้อบกพร่อง และหากสหกรณ์ยังละเลยไม่รีบแก้ไขข้อบกพร่องตามที่แจ้งไป ก็จะมีคำสั่งปลดผู้บริหารและคณะกรรมการของสหกรณ์ออกจากการปฏิบัติหน้าที่ทันที หรือหากพิจารณาแล้วเห็นว่าสหกรณ์ปล่อยปละละเลยจนส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์สหกรณ์โดยรวม อาจจะพิจารณายุบเลิกสหกรณ์นั้นในที่สุด