“ฉัตรชัย”ส่งสัญญาณถอย แก้ไข พ.ร.บ.เจ้าปัญหา

  •  
  •  
  •  
  •  

 

“ฉัตรชัย” ส่งสัญญาณถอย แก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืชเจ้าปัญหา ย้ำกระทรวงเกษตรฯ เน้นมาตลอดในการพิจารณาข้อกำหนดใดๆ จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของเกษตรกรเป็นสำคัญ ระบุยังเกิดความสับสนและไม่ชัดเจน ก็มีความเป็นไปได้ที่จะไม่ดำเนินการต่อและยุติการปรับปรุงทันที ขณะที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ยังยืนยันเกษตรกรไม่เสียประโยชน์ สามารถขยายพันธุ์พืชไว้ใช้ฤดูกาลหน้าเหมือนเดิม

          พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกรณีที่มีการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 ของกรมวิชาการเกษตร ว่า กระทรวงเกษตรฯ เน้นย้ำมาตลอดในการพิจารณาข้อกำหนดใดๆ จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของเกษตรกรเป็นสำคัญ ซึ่งเรื่องดังกล่าวที่เกิดความสับสนและยังไม่เข้าใจในรายละเอียดถึงการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวในวงกว้าง ซึ่งเบื้องต้นได้สั่งการให้กรมวิชาการเกษตรขยายเวลารับฟังความเห็นจากเดิม 20 ต.ค. 60 เป็น 20 พ.ย. 60 เพื่อให้เกิดความชัดเจน และครอบคลุมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

         จากนั้นจะรวบรวมความเห็นทั้งหมดเพื่อหารือร่วมกับ เอ็นจีโอ นักวิชาการ สมาคมผู้ประกอบการ ผู้แทนสภาเกษตรกรแห่งชาติ และผู้แทนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อีกครั้ง เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ดีที่สุด เป็นประโยชนต่อเกษตรกรและต่อการคุ้มครองพันธุ์พืชของประเทศไทย ก่อนนำข้อสรุปเสนอมายังกระทรวงฯ พิจารณาต่อไป

          อย่างไรก็ตาม หากการปรับปรุงแก้ไขพ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืชฉบับนี้ ยังเกิดความสับสนและไม่ชัดเจน ก็มีความเป็นไปได้ที่จะไม่ดำเนินการต่อและยุติการปรับปรุงทันที

          ด้านนายสุวิทย์  ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ขณะนี้การดำเนินงานยังอยู่ในขั้นตอนแรกในการเสนอเพื่อปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืชพ.ศ.2542 โดยประเด็นที่ประชาชนและเกษตรกรยังเกิดความสับสนใน 2 กรณี คือ 1) พันธุ์พืชชนิดเดิมที่เกษตรกรมีการปลูกอยู่แล้ว สามารถดำเนินการได้ตามปกติ ไม่ผิดกฎหมายเกษตรกรสามารถเก็บผลผลิต และพันธุ์ไว้ปลูก หรือขายได้ตามปกติ ซึ่งมีปรากฏอยู่ในกฎหมายฉบับปัจจุบันตามมาตรา 33 อยู่แล้ว  ไม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขในฉบับใหม่แต่อย่างใด

         2) พันธุ์ใหม่ที่มีการปรับปรุงพันธุ์ ซึ่งถือเป็นพันธุ์ใหม่ เกษตรกรสามารถซื้อหรือเก็บส่วนขยายพันธุ์ไว้ใช้เองเพื่อปลูกได้ในรุ่นต่อไป โดยในกฎหมายฉบับปัจจุบันมาตรา 33 และฉบับปรับปรุงแก้ไข มาตรา 35 สิทธิของเกษตรกรยังคงเดิม มีเพียงประเด็นเดียว คือ หลักเกณฑ์ในเรื่องการเก็บเมล็ดพันธุ์ ซึ่งจะกำหนดเป็นปริมาณหรือพื้นที่ ที่จะนำมาพิจารณาความชัดเจนอีกครั้งเท่านั้น