“ศรีสะเกษ เดินหน้าเกษตรอินทรีย์สู่ครัวโลก”

  •  
  •  
  •  
  •  

กระทรวงเกษตรฯพลักดัน “ศรีสะเกษ เดินหน้าเกษตรอินทรีย์สู่ครัวโลก” รัฐมนตรีช่วย”ชุติมา บุณยประภัศร” ชี้นอกจากส่งผลดีโดยตรงต่อสุขภาพของเกษตรกรแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรได้อีกด้วย

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดงานสัมมนา “ศรีสะเกษ เดินหน้าเกษตรอินทรีย์สู่ครัวโลก” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่า ตามที่กระทรวงเกษตรฯมีนโยบายยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบอินทรีย์ โดยไม่พึ่งพาสารกำจัดศัตรูพืช และปุ๋ยเคมี ซึ่งนอกจากส่งผลดีโดยตรงต่อสุขภาพของเกษตรกรแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรได้อีกด้วย รวมทั้งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพกันมากยิ่งขึ้น และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ เข้มงวดในการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้า โดยวางระบบในการควบคุมตรวจสอบตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ปัจจัยการผลิต และผลผลิต ร่วมกับการประชาสัมพันธ์ให้ภาคเอกชนในการสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคอื่น ๆ เพื่อขยายตลาดใหม่ ๆ ให้มากขึ้น ซึ่งการทำเกษตรอินทรีย์ถือเป็นแนวทางการผลิตที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ และความปลอดภัยทางด้านอาหาร รวมถึงดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 โดยกำหนดเป้าหมายเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 6 แสนไร่ และเพิ่มจำนวนเกษตรกรที่ทำการเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 30,000 ราย ภายในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษเป็น 1 ใน 3 จังหวัด (ศรีสะเกษ  มหาสารคาม และพัทลุง) ที่รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นพื้นที่นำร่องในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แบบบูรณาการ อีกทั้งเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ  คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ระดับภาค และระดับจังหวัด

นางสาวชุติมา กล่าวเพิ่มเติมว่า “การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการหาแนวทางผลักดันเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ โดยทางจังหวัดศรีสะเกษรายงานว่า ในปี 2560 มีพื้นที่เกษตรอินทรีย์ทั้งสิ้น 34,000 ไร่ และมุ่งเป้าในการขับเคลื่อนด้านเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง การสัมมนาในวันนี้จะมีการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เพื่อนำมาใช้ประกอบการวางแผนการพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดศรีสะเกษให้เหมาะสมต่อไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเกษตรกรและผู้ที่สนใจ เมื่อได้ข้อสรุปเป็นประการใดแล้ว กระทรวงเกษตรฯจะนำไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม