พบ“กากมันสำปะหลังโปรตีนสูง” แหล่งวัตถุดิบใหม่วงการปศุตว์

  •  
  •  
  •  
  •  

 

 

MOU  ผลงานวิจัย ระหว่างดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ นายคะซุยุกิ นะกะมุระ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัด

ผลงานวิจัย “กากมันสำปะหลังโปรตีนสูง” ซึ่งเป็นผลงานของ ผศ.ดร. พงศ์ธร คงมั่น ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการนำนวัตกรรมผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเพื่อก่อให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

เป็นแหล่งวัตถุดิบโปรตีนชนิดใหม่ สำหรับอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง จึงทำให้น้ำกากผงชูรสจากโรงงานอุตสาหกรรมมีทางเลือกมากขึ้นกว่าการนำมาใช้เป็นปุ๋ยน้ำ และให้ความสำคัญในการนำมาผลิตเป็นอาหารสัตว์มากขึ้นร่วมกับกากมันสำปะหลัง   เพื่อให้ได้แหล่งโปรตีนชนิดใหม่ และในอนา คต กากมันสำปะหลังโปรตีนสูง มีโอกาสที่จะเข้ามามีบทบาทในการเป็นแหล่งโปรตีนอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องทางเลือก    เนื่องจากมีคุณภาพที่สูงขึ้น มีความเหมาะสม และมีราคาถูกกว่าแหล่งโปรตีนอาหารสัตว์ที่ใช้ในปัจจุบัน