เตือนชาวนาเฝ้าระวัง ภัยร้ายจากเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

  •  
  •  
  •  
  •  

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ศัตรูตัวร้ายของข้าว ที่สร้างผลกระทบต่อชาวนาไทยมาโดยตลอด เนื่องจากการทำนาของชาวนาในปัจจุบันมีการปลูกข้าวมากขึ้นและต่อเนื่องทั้งปี ไม่มีการพักนา ใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ข้าวมากเกินไป ปลูกข้าวพันธุ์เดียวกันต่อเนื่อง และใช้สารเคมีไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการแพร่ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลอย่างมาก

นายสมคิด เฉลิมเกียรติ   ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช  จังหวัดสุพรรณบุรี    กล่าวว่าจากการติดตามสถาน การณ์ศัตรูข้าว พบว่าในขณะนี้เริ่มพบการทำลายของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวบางพื้นที่ โดยเฉพาะข้าวที่มีอายุตั้งแต่ 25-45 วันขึ้นไป ทั้งนี้ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เป็นแมลงศัตรูข้าวประเภทปากดูด  อยู่ในอันดับโฮม็อพเทอร่า แมลงที่อยู่ในอันดับนี้ ได้แก่   แมลงประเภทเพลี้ยต่างๆ เช่น เพลี้ยกระโดด เพลี้ยจักจั่น แมลงหวี่ขาว เพลี้ยแป้ง เป็นต้น ซึ่งเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมีความเฉพาะเจาะจงต่อพืชอาหารเพียงชนิด เดียวคือ ข้าว เท่านั้น  ทั้งระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากเซลล์ท่อน้ำท่ออาหารบริเวณโคนต้นข้าวเหนือน้ำ     ต้นข้าวจะแสดงอาการ ใบเหลืองเหี่ยว แห้งตายเป็นหย่อมๆ เรียกว่าอาการฮ็อพเพอร์เบิร์น นอกจากนี้ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลยังเป็นแมลงพาหะนำเชื้อโรคไว รัส ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคใบหงิก หรือโรคจู๋

สำหรับแนวทางป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล มีดังนี้ ขั้นแรก    เกษตรกรควรเลือกพันธุ์ข้าวที่มีความต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เช่น สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 2 สุพรรณบุรี 90ปทุมธานี 1พิษณุโลก 2 ชัยนาท 1 และชัยนาท 2  ขั้นที่สองต้องทำการสำรวจแปลงนาทุกสัปดา ห์หลังจากข้าวงอก ถ้าพบจำนวนตัวอ่อนของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล แต่ยังไม่ถึง 10 ตัว/กอ เป็นระยะที่เป็นตัวอ่อนยังไม่มีปีก แนะนำให้ใช้สารสกัดสะเดาในอัตรา 100-120 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร ผสมสารจับใบฉีดพ่นในช่วงเย็นหรือกรณีส่วนใหญ่เป็นตัวเต็มวัยมีปีกแล้ว แนะนาให้ใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย ฉีดพ่น อัตรา 1 กิโลกรัม/น้ำ 40 ลิตร ผสมสารจับใบฉีดพ่นในช่วงแสงแดดอ่อน

หากมีความจำเป็นต้องใช้สารเคมีควรใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร ดังนี้ ใช้สารบูโพรเฟซีน (แอปพลอด 10% WP) อัตรา 25 กรัม/น้ำ 20 ลิตร หรือใช้สารอีโทเฟนพรอกซ์ (ทรีบอน 10% EC) อัตรา 20 ซีซี/น้ำ 20 ลิตรหรือบูโพรเฟซิน/ไอโซโปรคาร์บ (แอปซิน/มิพซิน 5%/20% WP ) อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นเมื่อพบเป็นระยะตัวเต็มวัยเป็นส่วนใหญ่

นายสมคิดกล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตของเกษตรกร จึงขอเน้นย้ำให้พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าว หมั่นสำ รวจแปลงนาทุกสัปดาห์ หากพบร่องรอยการทำลายของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลให้รีบป้องกันกำจัดตามแนวทางข้างต้นทันที จะช่วยลดความเสียหายต่อผลผลิตของเกษตรกร และยังทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง อีกทั้งทำให้ผลผลิตมีคุณภาพและปริมาณที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นไปตามนโยบาย ของ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการให้ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิต 20% และผลผลิตที่ได้ปลอดภัยจากการใช้สารเคมี

หากเกษตรกรท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 035-440926-7 หรือสำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน

CR : แนวหน้า