ชุดนักวิจัย มก. ค้นพบ สาหร่ายชนิดใหม่ของโลก gracilaria copcejansii ในทะเลอันดามันของไทย

  •  
  •  
  •  
  •  

 

 

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์ และดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำวิจัยร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพหน่วยวิจัยสาหร่ายและหญ้าทะเล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ Prof. Dr. Ryuta Terada, Kagoshima University, Japan และ Assoc. Prof. Dr. Joe Zuccarello,Victoria University of Wellington, NewZealand ค้นพบสาหร่ายสีแดงชนิดใหม่ของโลก Gracilaria coppejansii จากชายฝั่งทะเลอันดามัน ของจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดสตูล โดยการค้นพบครั้งนี้ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญและตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแผ่ในวารสารทางวิชาการ Botanica Marina

สาหร่ายสีแดง Gracilaria coppejansii ถูกค้นพบครั้งแรกที่บริเวณชายหาดสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต ในปี พ.ศ. 2549 หลังจากนั้นสามารถเก็บตัวอย่างสาหร่ายชนิดนี้ได้เพิ่มเติมจาก บริเวณแหลม โต๊ะสันและปากบารา จังหวัดสตูล ในปีช่วงปี พ.ศ.2557 และ 2559

ทีมผู้วิจัยตั้งชื่อสาหร่ายชนิดใหม่นี้ ให้เป็นเกียรติแก่ Prof. Dr. Eric Coppejans นักสาหร่ายวิทยาชาวเบลเยียม ซึ่งเข้ามาร่วมทำวิจัยทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่ายทะเลในประเทศไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสาหร่าย Gracilaria coppejansii มีลักษณะที่แตกต่างจากสาหร่ายชนิดอื่นๆในสกุล Gracilaria โดยมีการแตกแขนงคู่อย่างชัดเจน ขอบใบมีลักษณะเรียบ และมีการเกิดแขนงย่อยเป็นจำนวนมากบนต้นเพศเมีย

จากการศึกษาความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการโดยใช้ข้อมูลของยีน rbcL ในคลอโรพลาสต์ พบว่าสาหร่าย Gracilaria coppejansii มีความใกล้ชิดกับ Gracilarialantaensis ที่พบในจังหวัดกระบี่ และอาจตั้งสมมุติฐานได้ว่าสาหร่ายทั้งสองชนิดนี้มีจุดวิวัฒนาการที่เชื่อมโยงกันและเกิดขึ้นในบริเวณทะเล อันดามันของประเทศไทย ข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยที่ใช้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งพันธุกรรมที่สำคัญของสาหร่ายทั้งสองชนิดนี้

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 จนถึงปัจจุบัน ทีมนักวิจัยจากคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ค้นพบสาหร่ายสีแดงชนิดใหม่มาแล้วทั้งสิ้น 3 ชนิด โดยในปี 2557 พบสาหร่าย Neosiphopnia thailandica บริเวณอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี และสาหร่าย Gracilaria lantaensis บริเวณเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ และในปีนี้ได้ค้นพบสาหร่าย Gracilaria coppejansii จากจังหวัดภูเก็ต และสตูล การค้นพบความหลากหลายที่เพิ่มมากขึ้น เป็นการชี้ให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ที่ยังคงมีอยู่ในน่านน้ำประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม ในทุกวันนี้ มีการใช้พื้นที่ชายฝั่งทะเลเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนำความเสื่อมโทรมมาให้แก่พื้นที่ทางทะเล ส่งผลกระทบต่อถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต ทำให้ประชากรสิ่งมีชีวิตมีขนาดเล็กลงและในท้ายที่สุดนำไปสู่การสูญพันธุ์ด้วยเหตุนี้การปลูกจิตสำนักที่ดีในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชายฝั่งหรือการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางทะเลจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งและทะเลอย่างยั่งยืน