นายกฯสั่งพัฒนาสมุนไทยให้เกิดประสทธิภาพ

  •  
  •  
  •  
  •  

“ประยุทธ์” สั่งการให้พัฒนาพืชสมุนไพร ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทย

        ช่วงบ่ายของวันที่ 30 มิถุนายน 2560 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา    นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 โดยมีคณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

       สำหรับการประชุมคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการด้านสมุนไพรไทยของประเทศมีความต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ทั้งนี้ ก่อนการประชุมฯ นายกรัฐมนตรี       ได้เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการสมุนไพรไทยจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยได้สั่งการให้พัฒนาพืชสมุนไพรให้สามารถ      ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทย นำสมุนไพรจากในป่ามาใช้ประโยชน์ กำหนดพื้นที่ในการปลูกสมุนไพรให้เหมาะสม รวมทั้งให้ควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐาน เร่งนำผลิตภัณฑ์ขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องต่อไป

      การประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมรับทราบภาพรวมแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับทที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564 และรับทราบรายงานความก้าวหน้าแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจและโครงการเมืองสมุนไพรกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2560 พร้อมรับทราบรายงานความก้าวหน้า (ร่าง) พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ….