ช่วยเกษตรกรกว่า 3 ล้านคนลดต้น

  •  
  •  
  •  
  •  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ ธ.ก.ส. เดินหน้ามาตรการเกษตรประชารัฐ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร กว่า 3 ล้านราย ลดต้นทุนการผลิตฤดูใหม่ เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
 
​        นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ได้เห็นชอบ มาตรการ “เกษตรประชารัฐ” เพื่อลดต้นทุนการผลิตฤดูใหม่ให้เกษตรกร กว่า 3 ล้านราย โดยกระทรวงเกษตรฯ จะดำเนินการส่งเสริมและให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการใช้ปัจจัยการผลิตที่ถูกต้อง อาทิ การใช้พันธุ์พืชที่มีคุณภาพและเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ การใช้สารกำจัดศัตรูพืชชนิดและปริมาณที่เหมาะสมไม่ให้เกิดการตกค้างเกินมาตรฐานในพืชผลการเกษตรและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการใช้ปุ๋ยที่สอดคล้องกับธาตุอาหารพืชในดิน
          ทั้งนี้เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร และทำให้ผลผลิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด อีกทั้งยังมุ่งหวังให้เกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยก้าวพ้นความยากจน ซึ่งมาตรการดังกล่าว จะมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือ โดยใช้ความรู้นำ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้แก่เกษตรกร รวมทั้งสนับสนุนให้สถาบันของเกษตรกร เข้ามามีบทบาทในการจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพให้กับเกษตรกร

[adrotate banner=”3″]

          นายกฤษฎา กล่าวอีกว่า  หลังจากที่กระทรวงเกษตรฯ ให้ความรู้แก่เกษตรกรแล้ว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะดำเนินการสนับสนุนสินเชื่อให้เกษตรกรในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ  ใน 2 โครงการ ได้แก่
         1. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อลดต้นทุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร กลุ่มเป้าหมายเกษตรกรรายย่อย จำนวน 3 ล้านคนทั่วประเทศ มีวัตถุประสงค์การใช้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพจากร้านค้าของ สหกรณ์การเกษตร ร้าน Q Shop และร้านค้าเกษตรประชารัฐ โดยใช้ “Agi QR code เกษตรสุขใจ” พิสูจน์ตัวตนสำหรับปัจจัยการผลิตได้แก่ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย สารกำจัดศัตรูพืช น้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องจักรกลหรือเครื่องมือการเกษตรขนาดเล็กและปัจจัยอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยมีวงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 30,000 บาท เป้าหมายการจ่ายเงินกู้วงเงิน 90,000 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยจากเกษตรกรร้อยละ 4 ต่อปี ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
           2. โครงการสนับสนุนการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดผ่านสถาบันเกษตรกร กลุ่มเป้าหมายสถาบันเกษตรกร จำนวน 500 แห่งทั่วประเทศ มีวัตถุประสงค์การใช้สินเชื่อเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการผลิต หรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดเพื่อจำหน่ายให้แก่สมาชิกของสถาบันเกษตรกรและเกษตรกรทั่วไป มีวงเงินสินเชื่อของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป็นไปตามศักยภาพและความจำเป็นของกลุ่มและวิสาหกิจชุมชนแห่งละไม่เกิน 3 ล้านบาท เป้าหมายการจ่ายเงินกู้วงเงิน 3,600 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยจากสถาบันเกษตรกรร้อยละ 2 ต่อปี ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563