“กฤษฏา”สั่งด่วนเช็คนาปรัง หวั่นเกินเป้า 8 ล้านไร่

  •  
  •  
  •  
  •  

“กฤษฏา” สั่งด่วนเช็คสถานการณ์ข้าวนาปรัง 60/61 หวั่นเกินเป้า 8 ล้านไร่ กระทบราคาข้าวและแผนบริหารจัดการน้ำ พร้อมสำรวจความต้องการด้านตลาดผลผลิตพืชหลังนาหวังสร้างความเชื่อมั่นเกษตรกร ชี้หากพบมีเกษตรรับเงื่อนไขงดการทำนาปรัง ยังกลับปลูกให้ระงับเงินชดเชยทันที

นายกฤษฏา  บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการด่วนที่สุดมอบหมายปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอธิบดีทุกกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบแนวโน้มการปลูกข้าวนาปรังปี 60/61 เนื่องจากได้รับรายงานข้อมูลจากผู้นำหมู่บ้านและชุมชนบางแห่งในพื้นที่ภาคกลางว่าในปี’60 ข้าวมีราคาดีกว่าปีก่อนๆประกอบกับมีปริมาณน้ำท่ามากขึ้นกว่าปีก่อนเช่นกัน ทำให้ชาวนามีแนวโน้มจะหันมาทำนานอกฤดู หรือนาปรัง มากขึ้นกว่าเป้าหมายที่กระทรวงเกษตรฯ พยายามจำกัดการทำนาปรังปี 60/61 ให้อยู่ในพื้นที่ไม่เกิน 8 ล้านไร่ โดยได้มีการรณรงค์ให้ชาวนาเข้าร่วมโครงการปลูกพืชหลากหลายของกรมส่งเสริมการเกษตร การปลูกพืชปุ๋ยสดของกรมพัฒนาที่ดิน และปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์ ทดแทนการทำนานาปรัง ภายในเงื่อนไขที่ชาวนาจะได้รับเงินค่าปัจจัยการปลูกพืชดังกล่าวเฉลี่ยไร่ละประมาณ 1,000 – 2,000 บาท

ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแนวโน้มการทำนานอกฤดูดังกล่าวและเป็นการเตรียมการแก้ไขปัญหาผลผลิตข้าวให้ทันต่อสถานการณ์ต่างๆในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้ จึงได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯและอธิบดีที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ 1.สั่งการให้จังหวัดพื้นที่ปลูกข้าว เรียกประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพื่อมอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอตลอดจนเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฯในพื้นที่ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าชาวนามีแนวโน้มจะทำนานอกฤดูมากน้อยจำนวนเท่าไหร่เพียงใด

2.ขอให้ตรวจสอบว่าชาวนาที่เข้าร่วมโครงการปลูกพืชอื่นๆแทนการทำนานอกฤดูและรับค่าชดเชยหรือค่าปัจจัยการผลิตไปแล้ว ได้ทำตามสัญญาหรือไม่ หากไม่ปฎิบัติตามสัญญาให้ระงับการจ่ายค่าชดเชยดังกล่าวไว้ด้วย 3.ให้เร่งรัดและเพิ่มความเข้มข้นในการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการงดการทำนานอกฤดูให้กว้างขวาง

ทั้งนี้ ให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดได้เข้าพบรายงานสถานการณ์การทำนานอกฤดูให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบทุกระยะพร้อมทั้งประสานงานกับปลัดจังหวัด เพื่อขอความร่วมมือให้นายอำเภอและกำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่เกษตรในพื้นที่ หรือ ศพก.ในการระดมกำลังแก้ไขปัญหาการทำนานอกฤดูด้วย

[adrotate banner=”3"]

4.มาตรการอื่นๆที่คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเห็นว่าเหมาะสมกับพื้นที่ 5.ในส่วนกลางขอให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ มอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ และผู้ตรวจราชการกรมทุกกรมได้ไปตรวจราชการพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์การทำนานอกฤดูในแต่ละจังหวัดแล้วรายงานกระทรวงทุกระยะเพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมการแก้ไขปัญหาผลผลิตข้าวนอกฤดูไว้ด้วย และ 6. ให้คกก.พัฒนาการเกษตรฯจังหวัดประสานพาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัดและบริษัทประชารัฐรวมทั้งภาคเอกชนถึงความต้องการผลผลิตพืชหลังนา แล้วแจ้งข้อมูลดังกล่าวแก่เกษตรจังหวัด/อำเภอเพื่อสร้างความั่นใจให้ชาวนาว่าเมื่อผลผลิตพืชหลังนาออกมาจะมีตลาดรับซื้อด้วย

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ