เจาะลึก !!! คุณภาพทุเรียนไทย จะไปถึง 4.0 หรือไม่”

  •  
  •  
  •  
  •  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดเสวนาหัวข้อ”เจาะลึก !!! คุณภาพทุเรียนไทย จะไปถึง 4.0 หรือไม่” เน้นเนื้อหาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ สำหรับผู้ปลูกและผู้ส่งออก ตั้งแต่ต้นน้ำยันถึงปลายน้ำ

จากข้อมูลในปี 2557 พบว่าประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกทุเรียนประมาณ 0.65 ล้านไร่ ให้ผลผลิต ประมาณ 0.63 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม ทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีการขยายตัวของพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากทั้งคุณภาพและความอร่อยของแต่ละพันธุ์เป็นเอกลักษณ์และมีความจำเพาะกว่าทุเรียนที่ผลิตในประเทศอื่น ๆ

ทั้งนี้ เพราะพันธุ์ทุเรียนที่ปลูกในประเทศไทยมีการพัฒนาการมาอย่างยาวนาน ทั้งการรวบรวมพันธุกรรม การคัดเลือกพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ การใช้เทคโนโลยี การจัดการสวนผลไม้ รวมทั้งคุณภาพของทุเรียนเพื่อการส่งออก จากปริมาณความต้องการทุเรียนที่มีมาก จึงทำให้เกิดปัญหาในเรื่องคุณภาพของทุเรียนที่ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ดังที่เป็นข่าวในโลกโซเซียลถึงคุณภาพของทุเรียนเพื่อการส่งออกไม่ได้มาตรฐาน ทำให้เกิดภาพลักษณ์ของสินค้าการเกษตรของไทยที่ส่งออก    มีผลกระทบโดยตรงในภาพรวมของประเทศ

การแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างยั่งยืนนั้น ต้องอาศัยจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ ข้อมูลทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการทุเรียนของไทยให้ได้มาตรฐานและคงคุณภาพส่งออกตามความต้องการของผู้บริโภค โดยย้อนดูเส้นทางการจัดการทุเรียนตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง คือ

การปลูก การดูแลรักษา พื้นที่ปลูก เทคโนลียีการผลิตและการเก็บเกี่ยวที่ทันสมัย เพื่อให้ผลผลิตทุเรียนมีคุณภาพ จนถึงการคัดเกรดคุณภาพสินค้าในการส่งออกในทุกขั้นตอน โดยข้อมูลที่ได้จากการเสวนา ทางมหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการรวบรวมข้อคิดเห็น แนวทางการแก้ปัญหา คุณภาพทุเรียนส่งออกของไทย ในประเด็นสำคัญต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และเสนอผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดเสวนาหัวข้อ”เจาะลึก !!! คุณภาพทุเรียนไทย จะไปถึง 4.0 หรือไม่ “ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี  โดยระดมนักวิชาการในการให้ข้อมูลด้านวิชาการให้กับผู้ปลูก ผู้ค้า ผู้ส่งออก ได้นำข้อมูลไปใช้ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพทุเรียนไทยเพื่อการส่งออก รวมทั้งนำเทคโนโลยีในการผลิตและเก็บเกี่ยวทุเรียนที่ทันสมัยไปประยุกต์ใช้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำให้ยั่งยืน

สำหรับหัวข้อในการเสวนาเรื่อง “คุณภาพทุเรียนไทย จะไปถึง 4.0 หรือ อยู่ที่ 0.4” การผลิตทุเรียนคุณภาพเพื่อการส่งออกอย่างยั่งยืน โดย คุณชลธี นุ่มหนู      ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี กรมวิชาการเกษตร

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเก็บรักษาและส่งเสริมคุณภาพทุเรียนเพื่อการส่งออก โดย ศ.ดร.จริงแท้ ศิริพานิช  อาจารย์ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน   ม.เกษตรศาสตร์คุณภาพทุเรียน ผลกระทบทางเศรษฐกิจและการส่งออก โดย รศ.ดร.สมพร  อิศวิลานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์  ม.เกษตรศาสตร์

เทคโนโลยีอินฟราเรดย่านใกล้ (NIR Technology) สำหรับคัดทุเรียนคุณภาพ โดย ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน  ม.  เกษตรศาสตร์ และหัวข้อ ส่งออกทุเรียนให้ถูกใจผู้บริโภค โดย ผู้ส่งออกทุเรียน เป็นต้น