เตรียมแล้ว!”ข้าวครบวงจร”รอบ’2 ชู61”ปีแห่งการยกระดับ…”

  •  
  •  
  •  
  •  

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมเดินหน้าแผน”ข้าวครบวงจร” รอบ 2 ชูปี61เป็นปีแห่งการยกระดับคน การบริหารจัดการ มาตรฐานสินค้าเกษตร สู่เกษตร 4.0   ย้ำพื้นที่ไม่เหมาะปลูกข้าวให้ปลูกทางเลือกอย่างอื่น เพื่อให้เกษตรกรอยู่ได้

          พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานข้าวครบวงจรในปี 2560 เป็นไปตามแผนการผลิตที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งจากผลการส่งเสริมพื้นที่เพาะปลูกข้าว ปี 2560/61 รอบที่ 1 พบว่า จากแผนการผลิตข้าวหอมมะลิ 8.07 ล้านตันข้าวเปลือก ผลผลิตอยู่ที่ 7.16 ล้านตันข้าวเปลือก ต่ำกว่าแผน 11% ส่วนข้าวเหนียวจากแผนการผลิต 5.87 ล้านตันข้าวเปลือก ผลผลิตอยู่ที่ 5.73 ล้านตันข้าวเปลือก ต่ำกว่าแผน 2% ผลผลิตต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อย และขณะนี้ใกล้จะปลูกข้าวรอบ 2 แล้ว ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดแผนการผลิตข้าวครบวงจรเป็นหลัก แต่jเนื่องจากในปีนี้มีปริมาณน้ำดี และพื้นที่ที่มีความพร้อมสำหรับการเพาะปลูกมีจำนวนมาก อาจทำให้ผลผลิตข้าวออกมาเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้

           อย่างไรก็ตามได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนการผลิตข้าวครบวงจร เช่น หากมีการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวไปปลูกพืชอื่น จะต้องคำนึงถึงรายได้ที่เกษตรกรจะได้รับ ต้องเพียงพอต่อการเลี้ยงชีพไม่น้อยกว่าปลูกข้าว เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ระยะยาวต่อเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

           ด้านนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560 มีเป้าหมาย คือ 1) อุปทานสมดุลกับอุปสงค์ 2) การผลิตข้าวมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สินค้าข้าวมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ชาวนาเป็น Smart Farmer เพิ่มขึ้น 3) อุปทานส่วนเกินถูกดึงออกจากตลาด ไม่ต่ำกว่าปีละ 12.50 ล้านตันข้าวเปลือก และ 4) ส่งออกข้าวได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 10 ล้านตันข้าวสาร ราคาข้าวเปลือกมีเสถียรภาพมากขึ้น

          นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้นโยบายว่า ต้องรักษาระดับแผนการผลิตข้าวครบวงจร แต่เนื่องจากปีนี้มีน้ำมาก อาจจะต้องอาจจะต้องมีการปรับลดรอบการปลูกสอดคล้องกับแผนที่กระทรวงเกษตรฯ เตรียมไว้  เช่น การควบคุมปริมาณการผลิตข้าว โดยปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวไปปลูกพืชอื่น พืชอาหารสัตว์ ฯลฯ

          ส่วนผลการดำเนินงานในปี 2560 ประกอบไปด้วย 1) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่) จำนวน 1,172 แปลง เกษตรกร 126,497 ราย พื้นที่ 1,806,579 ไร่ ประกอบด้วย แปลงต่อเนื่อง 380 แปลง  เกษตรกร 63,986 ราย พื้นที่ 950,273 ไร่ และแปลงใหม่ 792 แปลง เกษตรกร 62,511 ราย พื้นที่ 856,306 ไร่ 2) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1,242 กลุ่ม 28,638 ราย พื้นที่ 300,729.37 ไร่ ใน 54 จังหวัด และ 3) โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ผลการดำเนินงานรวม 275 กลุ่ม ปริมาณ 40,640 ตัน

        สำหรับแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2561 ซึ่งเป็นปีแห่งการยกระดับคน การบริหารจัดการ มาตรฐานสินค้าเกษตร สู่เกษตร 4.0 ประกอบด้วย 5 ช่วง 16 แผนงาน 39 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 4,207.19 ล้านบาท ได้แก่ 1) โครงการนำร่องการบริหารจัดการนาแปลงใหญ่ประชารัฐโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรมความแม่นยำสูง

         มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีการบริหารจัดการผลิตข้าวในรูปแบบการใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่นยำสูง (Precision Farming) ในนาแปลงใหญ่ประชารัฐ และให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต และมีผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 2) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ(Premium grade) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ (Premium Grade) และให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต และมีผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน 

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ