เกษตรอินทรีย์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจริงหรือ?

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย ..ดร.นิพนธ์  เอี่ยมสุภาษิต

          หลายท่านคงเคยได้ยินได้ฟังกันมานาน จนเกิดความเชื่อที่ว่าการทำเกษตรอินทรีย์นั้นจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยยกเหตุผลขึ้นมาอ้างว่าผู้ทำเกษตรอินทรีย์จะดูแลพื้นที่เพาะปลูกเป็นอย่างดี หลีกเลี่ยงการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสารกำจัดวัชพืช ที่มีการใช้โดยผู้ทำการเกษตรปกติ

           เป็นเรื่องที่จะต้องมีการพิสูจน์ความจริงครับ โดยที่ผ่านมาได้มีการทำการศึกษาจำนวนมากในหลายประเด็น เช่น ผลผลิตพืช การใช้พื้นที่ สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช และพลังงาน

          นักวิจัยจึงได้นำผลการศึกษาดังกล่าวจำนวนมากถึง 164 เรื่อง มาทำการวิเคราะห์เชิงระบบ และสรุปว่า การทำการเกษตรแบบปกติสมัยใหม่ จะส่งผลดีอย่างชัดเจน และดีกว่าการทำเกษตรอินทรีย์ ในหลายประเด็น

         โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเด็นของการใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เท่าเทียมกัน แต่ก็มีบางสิ่งที่การเกษตรปกติควรที่จะเรียนรู้จากการเกษตรอินทรีย์

         ผลการศึกษานี้ได้ลงพิมพ์ในวารสาร Environmental Research Letters เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 โดยMichael Clark ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ University of Minnesota graduate และ DavidTilman ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ทางด้านนิเวศวิทยา ของมหาวิทยาลัยเดียวกัน

         ผลการศึกษาที่เขาสรุปได้ เช่น เมื่อเทียบต่อหน่วยผลผลิตที่ผลิตได้เกษตรอินทรีย์จะต้องใช้พื้นที่เพาะปลูกมากกว่า และมีศักยภาพของการเกิดสภาวะ eutrophication(การแพร่กระจายของพืชน้ำ) มากกว่า และมีแนวโน้มที่มีศักยภาพที่จะเกิดสภาวะ acidification(การเกิดก๊าซที่เป็นกรด) มากกว่า และไม่มีส่วนช่วยลดก๊าซเรือนกระจก แต่ใช้พลังงานน้อยกว่า

         ครับ นี่เป็นงานวิจัย ที่ตอบเป็นวิทยาศาตร์ที่พิสูจน์ได้ ไม่ทราบว่าพอจะลบล้างความเชื่อเดิม ๆ ได้บ้างหรือเปล่าครับ!

     อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://geneticliteracyproject.org/2017/10/10/conventional-agriculture- holds-multiple-ecological-advantages- organic-analysis- shows/