“บิ๊กฉัตร”ไขลานขรก.เกษตรฯรับแผนปี 61

  •  
  •  
  •  
  •  

          มอบประกาศนียบัตร : พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะเกษตราธิปัตย์ เข็มวิทยฐานะเกษตราภิบาล สำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 67-69 และหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 78-81 รวมทั้งสิ้น 7 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรม 762 คน  ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพฯ  

                                                   ……………………………………

“ฉัตรชัย”ไขลานเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฯ ชี้ต้องประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการเกษตรและทักษะการบริหารจัดการในพื้นที่ทั่วประเทศ รับแผนงานปี61 สนองนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ กำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกัน  พร้อมแผนเป้าหมายระยะ 20 ปี ตามแผนงานโครงการสำคัญ 15 เรื่องด้วย

          พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะเกษตราธิปัตย์ เข็มวิทยฐานะเกษตราภิบาล สำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 67-69 และหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 78-81 ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพฯ ว่า  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มุ่งเน้นผลักดันให้เกิดการปฏิรูปภาคเกษตรกรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 มีเป้าหมายให้เป็นปีแห่งการลดต้นทุน และเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน ต้องการให้เกษตรกรพัฒนาวิธีการผลิตและการตลาดให้สามารถลดต้นทุน และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ต่อมาในปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่ความยั่งยืน เป้าหมายนอกจากคำนึงถึงการลดต้นทุนแล้ว ต้องเน้นมาตรฐาน คุณภาพ และการตอบสนองต่อความต้องการของตลาด

         สำหรับแผนงานในปี 2561 ได้กำหนดนโยบายเชิงยุทธศาสตร์โดยทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกัน และเป้าหมายระยะ 20 ปี ตามแผนงานโครงการสำคัญ 15 เรื่อง อาทิ Agri-Map แปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์ คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม่ ระบบส่งน้ำและกระจายน้ำ พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer /Young Smart Farm

        ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้น ต้องนำกรอบนโยบายไปสร้างให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ให้กับเกษตรกร ดังนั้นภายใต้กรอบนโยบายดังกล่าวเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการเกษตร  และทักษะการบริหารจัดการในพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับผู้บริหารของกระทรวงเกษตรฯ ในครั้งนี้ ได้บูรณาการความรอบรู้ด้านวิชาการ การทำงาน สังคม และชีวิต ตลอดจนสร้างภาวะผู้นำ และมุมมองความคิดของนักบริหารยุคใหม่ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อเตรียมก้าวเข้าสู่การเป็นนักบริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีต่อระบบบริหารจัดการในระดับ กรม กอง ต่าง ๆ พร้อมกับน้ำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

        ด้านนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯโดยสถาบันเกษตราธิการ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2534 เพื่อพัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้นำด้านการบริหารที่สำคัญให้แก่ผู้ที่จะก้าวเข้าสู่ตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น โดยในปี 2560 ได้จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จำนวน 7 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรม 762 คน คือ หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 67-69 จำนวน 289 คน และหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 78-81 จำนวน 473 คน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ แนวคิดและกลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อรองรับภารกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในปัจจุบันและอนาคต