ก.เกษตรฯจัด”บวชหมู่”ถวายเป็นพระราชกุศลพ่อหลวงร.9

  •  
  •  
  •  
  •  

  

   พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีกราบลาอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และทำความดีตามแนวทางของชาวพุทธ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน โดยการอุปสมบทศึกษาพระธรรมวินัย และปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาในช่วงระยะเวลา 10 วัน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดโครงการอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศลรัชกาลที่ 9 เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 26 ตุลาคม 2560

                พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีกราบลาอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ว่า  ตลอดระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชย์ ทรงเสด็จเยี่ยมเยียนพสกนิกรในทุกหนแห่ง ทรงพบเห็นความเดือดร้อนของราษฎร พระองค์ทรงคิดค้นหนทางในการแก้ปัญหา จนเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มากกว่า 4,000 โครงการ ซึ่งโครงการส่วนใหญ่ล้วนเกี่ยวข้องกับงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิเช่น การพัฒนาแหล่งน้ำ การปฏิบัติการฝนหลวง การอนุรักษ์ดินและน้ำ เกษตรทฤษฎีใหม่ การพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และพันธุ์ปลา การส่งเสริมกิจการโคนม การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นต้น ก่อให้เกิดความอยู่ดี กินดี และ ความสุขอย่างยั่งยืนกับราษฎรอย่างทั่วถึง

ทางงกระทรวงเกษตรฯได้น้อมนำพระราชปณิธานของพระองค์ท่านมาดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้ จึงเป็นโอกาสที่ตัวแทน ของข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานต่าง ๆ จะได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และทำความดีตามแนวทางของชาวพุทธ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน โดยการอุปสมบทศึกษาพระธรรมวินัย และปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา ในช่วงระยะเวลา 10 วัน

                ด้าน นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า การอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้ จะมีพิธีอุปสมบทในวันที่ 22 ตุลาคม 2560 ณ วัดใหม่ศรีร่มเย็น อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และกำหนดลาสิกขาบทในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ซึ่งมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯและหน่วยงานต่างๆ สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 59 ราย ประกอบด้วย

            กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จำนวน 39 ราย กรมชลประทาน จำนวน 2 ราย กรมปศุสัตว์ จำนวน 3 ราย กรมวิชาการเกษตร จำนวน 5 ราย องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จำนวน 7 ราย ข้าราชการบำนาญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 2 ราย และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม จำนวน 1 ราย

          สำหรับความหมายของผู้อุปสมบท จำนวน 59 รูป มีที่มาคือ เลข 5 มาจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 ของการยกระดับเป็นกรม และเลข 9 มาจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และผู้ที่เข้าร่วมอุปสมบททุกท่านจะได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัยปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาจิตใจให้มีคุณธรรมเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และจะได้ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์ของพระราชา ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสืบต่อไป