ประกาศชัดปี 61 “ปีแห่งการพัฒนาคน”

  •  
  •  
  •  
  •  

กระทรวงเกษตรฯ มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประกาศชัด ปี 2561 กรมส่งเสริมสหกรณ์ กำหนดเป็นปีแห่งการพัฒนาคน และยกระดับการบริหารจัดการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาชิก เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ ที่จะนำไปสู่การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจของสหกรณ์ต่อไป

         นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ครบรอบ 45 ปี ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ ว่า จากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินงานตามภารกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งการขับเคลื่อนโครงการสำคัญ ตามนโยบายรัฐบาลและของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถแนะนำส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็ง

          จากการที่จะขับเคลื่อนงานตามนโยบายให้ประสบความสำเร็จ กรมส่งเสริมสหกรณ์ต้องดำเนินการตามภารกิจ ปี 2561 ที่ถือเป็นปีแห่งการพัฒนาคน และยกระดับการบริหารจัดการ จะต้องมีการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาชิก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ ที่จะนำไปสู่การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจของสหกรณ์ โดยสหกรณ์ต้องมีการพัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบธรรมาภิบาล และการกำกับดูแลการตรวจสอบอย่างเข้มแข็งมากขึ้น จึงต้องมีมาตรการที่จะสนับสนุนให้การดำเนินการตามนโยบาย โดยใช้แนวคิดของระบบสหกรณ์มาบริหารจัดการ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มรายได้ และเพิ่มมูลค่าสินค้าอย่างมีประสิทธิผล

          นอกจากนี้ เป้าหมายที่สำคัญของการพัฒนาสหกรณ์ทุกประเภท คือ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งอย่างมั่นคง เป็นกลไกและเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแบบยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะทำให้เกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร อยู่ดีกินดี มีความมั่นคงยั่งยืน นำไปสู่การประสานประโยชน์ของนโยบายรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตร ด้านการค้า หรือด้านการเข้าถึงบริการทางการเงิน เป็นต้น

         ด้าน นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สัมมนาได้รับทราบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และสามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจในสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลง มีการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อรำลึกถึงวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ครบรอบ 45 ปี ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560

          อย่างไรก็ตาม กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงาน/โครงการสำคัญ โดยให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนปฏิบัติงาน ทั้งแผนระดับกระทรวงและระดับจังหวัด ซึ่งจะเป็นกลไกในการทำงานแบบบูรณาการ โดยส่วนราชการทุกระดับจะต้องอำนวยการ ติดตาม กำกับ ดูแล ให้หน่วยงานระดับพื้นที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ภายใต้ 5 มาตรการ คือ 1) สร้างความเข้มแข็งของสมาชิก 2) เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ 3) พัฒนาการบริหารจัดการและระบบธรรมาภิบาล 4) มาตรการกำกับและตรวจสอบ และ 5) มาตรการสนับสนุน