สตาร์ทเครื่องรับแผนปฏิบัติการปี61 มุ่งสู่เกษตร 4.0

  •  
  •  
  •  
  •  

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมสตาร์ทเครื่องแล้ว หวังเดินหน้าขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในปี 2561 มุ่งหน้าสู่เกษตร 4.0 กำหนดในปี 2562 – 2564 ตามแผนพัฒนาขับเคลื่อน Smart Agricultural Curve สอดรับกับยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี เน้นบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี Demand และ Supply สมดุล เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และจำนวนผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป

          พลเอก ประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดการประชุมสัมมนา Year End Conference กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2560 ภายได้แนวคิด สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรไทยยั่งยืน ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 กันยายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้ปี 2561 เป็นปีแห่งการยกระดับคนและการบริหารจัดการมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่เกษตร 4.0 มีเป้าหมายบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี Demand และ Supply สมดุล มูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นทั้งด้านคุณภาพ ราคา และจำนวนผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป

           ดังนั้น ในฐานะที่กรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถ้าจะให้บรรลุเป้าหมายสู่เกษตร 4.0 ต้องทำงานวิจัยและพัฒนาด้านพืชในลักษณะกระบวนการผลิตแบบครบวงจรตลอด Supply Chain เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม องค์ความรู้ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการ

           นอกจากนี้ นักวิจัยก็มีความสำคัญที่ต้องได้รับการพัฒนา โดยต้องพัฒนาให้เป็นนักคิด นักสร้างสรรค์ ที่รอบรู้ปราดเปรื่อง โดยเฉพาะต้องเป็น Smart Researcher รวมทั้งต้องมี Marketing Mind เพื่อสร้างผลงานวิจัยและขับเคลื่อนผลงานโดยมุ่งเน้นมูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ทั้งคุณภาพ ราคา และจำนวนผลิตภัณฑ์แปรรูปโดยใช้วิทยาการการผลิตการเกษตรสมัยใหม่ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างรายได้เพิ่ม เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมหรือชุมชนให้นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

          ด้าน นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของกรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกรมวิชาการเกษตร ได้รับทราบผลงานและทิศทางการดำเนินงานของกรมวิชาการเกษตรในปีต่อไป รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถนำไปประมวลเพื่อก่อให้เกิดแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีผลสัมฤทธิ์ในอนาคต อีกทั้งยังได้มีการประกาศผลและมอบรางวัลคนดีผลงานเด่น กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2560 ด้วย

          ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในปี 2561 จะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเกษตรเร่งเครื่องสู่เกษตร 4.0 อย่างต่อเนื่องในปี 2562 – 2564 ตามแผนพัฒนาขับเคลื่อน Smart Agricultural Curve สอดรับกับยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปีต่อไป