จัดตั้งห่วงโซ่คุณค่า”การเกษตร-อาหาร”

  •  
  •  
  •  
  •  

  นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมถ่ายภายภายหลังกล่าวสุนทรพจน์สำหรับการประชุมธุรกิจอาหารและเกษตรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยื่น (SABF) ณ อาคารสหประชาชาติ เพื่อจัดตั้งห่วงโซ่คุณค่าสำหรับการเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนจากผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภค และพัฒนาแผนยุทธศาสตร์เพื่อรวบรวม สาธิต และสนับสนุน แบบอย่างทางการเกษตรและอาหารที่สำเร็จอย่างยั่งยืน สำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค เพื่อก่อให้เกิดการรับรองนโยบายอาหารและเกษตรเพื่อความยั่งยืน