ยันเกษตรกรกว่า 96 %พอใจ”โครงการ9101”ลั่นทุกอย่างโปร่งใส

  •  
  •  
  •  
  •  

“ฉัตรชัย”การันตี ผลประเมินของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบว่า โครงการ “9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ”เกษตรกรร้อยละ 96.12 พึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด ขณะที่”สมชาย ชาญณรงค์กุล” ยืนยันดำเนินการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ระบุการดำเนินทุกโครงการฯ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ชี้เจ้าหน้าที่รัฐทำหน้าที่เพียงกำกับและตรวจสอบเท่านั้น แต่หากพบการกระทำผิดจริง ไม่มีละเว้น

          พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยหลักการที่สำคัญคือ การน้อมนำหลักการ ทฤษฎีและแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชได้พระราชทานไว้ มาปฏิบัติและการดำเนินโครงการยังให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง จนถึงปลายทาง โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรของชุมชน การสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการทำงานในพื้นที่

           ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์และนำไปปฏิบัติจริง ซึ่งปัจจุบัน สามารถทำให้เกิดกิจกรรม 24,760 กิจกรรม วงเงิน 20,054.62 ล้านบาท ประกอบด้วย สมาชิกกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณให้ดำเนินโครงการ 1.56 ล้านราย และเกษตรกรที่คาดว่าได้รับประโยชน์จากโครงการฯ ทั้งประเทศ 7.78 ล้านรายทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ประเมินผลความพึงพอใจของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรร้อยละ 96.12 พึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุดต่อเนื่องจากเป็นโครงการที่ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน

          ด้าน นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า การกำกับ ดูแล และตรวจสอบ โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ได้วางแนวทางไว้ตั้งแต่ก่อนการดำเนินงานโครงการฯ โดย 1. กรมส่งเสริมการเกษตรได้เรียกประชุมชี้แจงในระดับผู้ปฏิบัติงานโครงการ เปิดโอกาสให้ซักถาม และจัดประชุมชี้แจงเฉพาะกรณีการเบิกจ่ายเงินภายใต้โครงการ

          2.การเขียนคู่มือโครงการเป็นไปอย่างรอบคอบ โดยมีสำนักงบประมาณ ฯลฯ ช่วยในการกลั่นกรอง ซึ่งคู่มือโครงการ ได้มีการย้ำชัดเจนว่า เจ้าหน้าที่เกษตรไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพียงแต่ทำหน้าที่ประสาน และคอยอำนวยความสะดวกในการจัดเวทีชุมชน และ 3. การดำเนินการทั้งหมด ทุกโครงการฯ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ซึ่งมีนายอำเภอ และผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานฯ เป็นโครงการที่พิจารณาแล้วว่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการเกษตร คุ้มค่ากับงบประมาณและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง

          สำหรับกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ จำนวน 9  เรื่อง และร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน อีก 4 เรื่อง นั้น โดยส่วนใหญ่เป็นกรณีค่าจ้างแรงงานไม่ตรง และการจัดเวทีชุมชน ซึ่งบางพื้นที่ร้องเรียนว่าไม่มีการจัดเวทีชุมชน ได้ดำเนินการสอบสวนเสร็จแล้ว ไม่ปรากฏหลักฐานการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ และไม่พบมูลความจริงที่กล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำความผิด ซึ่งบางจังหวัดยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยคณะกรรมการระดับอำเภอ

         ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร ทำหน้าที่เพียงกำกับและตรวจสอบเท่านั้น การดำเนินโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการโดยคณะกรรมการของชุมชน ในส่วนของค่าจ้างแรงงานจะเบิกจากผ่านบัญชี ธ.ก.ส. ของเกษตรกรแต่ละราย นอกจากนี้ ยังได้เชิญหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลร่วมตรวจสอบ หากปรากฏหลักฐานว่า เจ้าหน้าที่กระทำผิดจริงตามอ้าง จะดำเนินการตามระเบียบของทางราชการทันที ไม่มีการละเว้น