จัดใหญ่”รวมพลคนแปลงใหญ่-ศพก.จากทั่วไทย

  •  
  •  
  •  
  •  

กระทรวงเกษตรฯเตรียมจัดงานรวมพลคนแปลงใหญ่และศพก.จากทั่วประเทศ มุ่งหวังยกระดับเกษตรกรและสินค้าเกษตร พร้อมส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายและสมาชิกในเครือข่าย

       พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้กำหนดจัดงานรวมพลคนแปลงใหญ่และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ขึ้น ระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน 2560 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี ภายใต้โครงการเชื่อมโยงเครือข่าย ศพก. สู่การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กว่า 2,000 คน มีเกษตรกร ศพก. และแปลงใหญ่ รวมทั้งชุมชน 9,101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ที่ได้รับการคัดเลือกมาจัดแสดง กว่า 30 นิทรรศการ

       การจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเกษตรกร โดยการพัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก. ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรของชุมชน และเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรในระดับพื้นที่จึงได้ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับการบริหารจัดการ โดยการบริหารจัดการเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ ยกระดับสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐานการเชื่อมโยงเครือข่าย ศพก. สู่การส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อเพิ่มศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการ ศพก. และเครือข่ายคณะกรรมการแปลงใหญ่

        นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายและสมาชิกในเครือข่าย ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการร่วมกันแบบมีส่วนร่วมที่ก่อให้เกิดการระดมทรัพยากร บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการสนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยภาคประชาชน เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จาก ศพก. นำไปสู่การรวมกลุ่มกันเพื่อทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่อย่างแท้จริง

         ด้านนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ ศพก. แปลงใหญ่และกิจกรรมเด่น ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ

· ศพก. : ภายใต้แนวคิด ศพก.ในฝันโดยจำลองศาลาเรียนรู้และจัดแสดงกรณีตัวอย่าง ศพก. ที่มีผลงานโดดเด่น พร้อมจำลองฐานเรียนรู้และแปลงเรียนรู้ รวมทั้งแสดงผลผลิตของ ศพก. ต้นแบบ

· ปลงใหญ่ : นิทรรศการผลการดำเนินงานส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 10 กลุ่มสินค้า อาทิ แปลงใหญ่กุหลาบ จ.เชียงใหม่ แปลงใหญ่หม่อนผลสด จ.น่าน แปลงใหญ่กระชายดำ จ.เพชรบูรณ์ แปลงใหญ่ ผึ้งพันธุ์ จ.อุตรดิตถ์ และการถอดบทเรียนเกษตรแปลงใหญ่ 5 ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

· โครงการ 9101 ตามร้อยเท้าพ่อฯ : นิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการฯ กว่า 12 กิจกรรม

ทั้งนี้ เกษตรกร ศพก. แปลงใหญ่ ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาภาคการเกษตร โดยการเปิดเวทีในการสร้างอภิปรายของ Young Smart Farmer ในประเด็น การพัฒนาการเกษตรเพื่อความมั่งคง ยั่งยืน ในสายตาเกษตรกรรุ่นใหม่ นอกจากนี้ ในวันที่ 21 กันยายน 2560 เวลาประมาณ 14.30 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะนำเกษตรกร ศพก. เกษตรกรโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ และแปลงใหญ่จากทั่วประเทศ จะเข้ากราบพระบรมศพด้วย