5 หน่วยงาน ร่วม MOU อาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล

  •  
  •  
  •  
  •  

  

     ร่วม MOU : นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงนามใน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข”ร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข  ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ให้สถานบริการสาธารณสุขมีการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านอาหารให้มีประสิทธิภาพ  

 

กระทรวงเกษตรฯ ผนึก 5 หน่วยงาน ร่วมลงนาม MOU โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุขหนุนผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสินค้าเกษตรที่ได้รับรอง GAP และเกษตรอินทรีย์ เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรพร้อมส่งเสริมมาตรการควบคุมคุณภาพอาหารในโรงพยาบาลทุกกระบวนการอย่างปลอดภัย

         นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมลงนามใน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข” ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ให้สถานบริการสาธารณสุขมีการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านอาหารให้มีประสิทธิภาพ  ซึ่งอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต การบริโภคอาหารที่ไม่สะอาดเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ จึงจำเป็นต้องมีมาตรการควบคุมตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหารทุกกระบวนการ ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่หน่วยงานจะต้องร่วมกันดำเนินการ เพื่อให้ผู้รับบริการภายในโรงพยาบาลได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ปราศจากสารพิษ และสารปนเปื้อน

           ​ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะดำเนินการประสานและสนับสนุนการขับเคลื่อนด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ การประชาสัมพันธ์และประสานเชื่อมโยงกับเกษตรกร/ กลุ่มผู้ผลิต ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP และเกษตรอินทรีย์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลพื้นที่ปลูกผักผลไม้ เนื้อสัตว์ และการให้การรับรองสินค้าเกษตรตามมาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขณะที่ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด จะประสานและสนับสนุนการขับเคลื่อนทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ สื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบาย ประสานแหล่งผู้ผลิตวัตถุดิบที่ปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์ รวบรวมวัตถุดิบ และสนับสนุนการขนส่ง

            ​สำหรับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จะสนับสนุนการขับเคลื่อนทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในระดับพื้นที่ สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของขบวนองค์กรชุมชน กระทรวงพาณิชย์ จะประสานและสนับสนุนการขับเคลื่อนทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ สนับสนุนการดำเนินงานและข้อมูล แหล่งผู้จำหน่าย สืบราคาสินค้าที่ปลอดภัย หรือเกษตรอินทรีย์

           กระทรวงมหาดไทย ประสานการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินการแบบบูรณาการในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ เพื่อให้การดำเนินการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และ กระทรวงสาธารณสุข จะประสานและขับเคลื่อนนโยบาย กำหนดนโยบาย แนวทางและมาตรฐานในการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยลงไปยังโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยให้เป็นไปตามนโยบายและบรรลุเป้าหมาย โดยเชื่อมโยง/หรือบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง พัฒนาและให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 

​          “การลงนามในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติของรัฐบาล โดยทั้ง 6 หน่วยงาน จะบูรณาการทำงานเพื่อสนับสนุนให้โรงพยาบาลมีการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผู้รับบริการภายในโรงพยาบาลได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ปราศจากสารพิษ และสารปนเปื้อน ตลอดทั้งเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรด้วย” นายเลิศวิโรจน์ กล่าว