คณะคณาจารย์แม่โจ้ ถวายรายงาน

  •  
  •  
  •  
  •  

   

   (5 ก.ย.60)สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงรับถวานรายงานจากคณาจารย์ มหาวิทยาลับแม่แม่โจ้ ประกอบด้วย ผศ.ฉันทนา วิชรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พร้อมด้วยดร.ธีรนุช เจริญกิจ, ผศ. ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิต, ผศ. ดร. จีราภรณ์ อินทสาร นักวิจัยและทีมงานม เป็นผู้ถวายรายงานสรุปการดำเนินงานของปี 2559-2560 ของ “โครงการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ”, “โครงการจัดทำหนังสือพันธุ์มะม่วงในศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ”, “การตรวจสอบพันธุ์มะม่วงด้วยเครื่องหมาย DNA SSR” และ “การทดสอบประสิทธิภาพถั่วเขียว 3 พันธุ์ ต่อการจัดการดิน การคัดเลือกไรโซเบียมในท้องถิ่นร่วมกับการทดสอบประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนของถั่วเขียว 3 พันธุ์” เป็นการบูรณาการการทำงานของนักวิจัย 3 หน่วยงาน ระหว่าง คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสระบุรี