3 หน่วยงานจับมือรณรงค์ “ดื่มนมชมบอล”

  •  
  •  
  •  
  •  

        รณรงค์ดื่มนมชมบอล : นายธนิตย์  เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการรณรงค์การบริโภคนม เป็นประธานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมรณรงค์โครงการ “ดื่มนมชมบอล..สร้างสรรค์สนุกได้ มันส์ได้ ไร้แอลกอฮอล์” ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ จังหวัดเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และ สสส. จัดขึ้นเพื่อ ปลุกกระแสการงดดื่มเหล้าหันมาดื่มนม และร่วมสืบสานพระราชปณิธานพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในการรณรงค์ดื่มนมเพื่อสุขภาพที่ดี ในช่วงการแข่งขันซีเกมส์ 2017 ครั้งที่ 29  ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 15 – 29 สิงหาคม 2560 นี้

 

เกษตรฯ จับมือ สสส. และ ม.ราชภัฏเพชรบุรี รณรงค์ “ดื่มนมชมบอล” ในรั้วสถานศึกษา ปลุกกระแสการดื่มนมช่วงการเชียร์ฟุตบอลซีเกมส์ 2017 พร้อมชวนคนไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานรัชกาลที่ 9 โดยการดื่มนมเพื่อสุขภาพที่ดี

          นายธนิตย์  เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการรณรงค์การบริโภคนม เป็นประธานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมรณรงค์โครงการ “ดื่มนมชมบอล..สร้างสรรค์สนุกได้ มันส์ได้ ไร้แอลกอฮอล์” ซึ่งจัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ จังหวัดเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และ สสส. ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ ปลุกกระแสการงดดื่มเหล้าหันมาดื่มนม โดยเชิญชวนคนไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในการรณรงค์ดื่มนมเพื่อสุขภาพที่ดี ในช่วงการแข่งขันซีเกมส์ 2017 ครั้งที่ 29  ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 15 – 29 สิงหาคม 2560 นี้

          นายธนิตย์ กล่าวว่า ปัจจุบันคนไทยมีการบริโภคนมอยู่ที่ 18 ลิตร/คน/ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายรณรงค์ โดยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้เกิดความหลากหลายในกิจกรรม เพื่อกระตุ้นให้เกิดอัตราการเพิ่มการบริโภคนมของคนไทยให้เพิ่มขึ้นเป็น 25 ลิตร/คน/ปี ซึ่งกิจกรรมที่ผ่านมากระทรวงฯ ได้มีนโยบายรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา..หันมาดื่มนม และในครั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมโครงการดื่มนมชมบอลขึ้น เพื่อปลุกกระแสการดื่มนม พร้อมทั้งสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  ทรงพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรชาวไทย เพื่อให้คนไทยได้ดื่มนมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างเสริมพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายตลอดจนเป็นการเจริญเติบโตและช่วยพัฒนาสมองให้เยาวชน สามารถเติบโตขึ้นเป็นอนาคตที่ดีของชาติเพื่อพัฒนาประเทศ

          “กิจกรรมดื่มนมชมบอลเป็นการรณรงค์ ที่สร้างสรรค์ สนุกสนานหลากหลาย มีเครื่องดื่มคือนม ที่เสริมสร้างสุขภาพมาชวนให้ดื่มและสามารถรวมตัวกันเชียร์ฟุตบอลในช่วงการแข่งขันซีเกมส์ 2017 ร่วมกันโดยไม่ต้องออกไปนั่งเชียร์ตามร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจต้องมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้” รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว

          เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว ดำเนินการภายใต้แนวคิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และนำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมาเป็นพลังขับเคลื่อน มุ่งให้เกิดเป็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน ปลุกกระแสการดื่มนมแทนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน 9 จังหวัด 9 สถาบันการศึกษา เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิต และสิ่งแวดล้อมในรั้วสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการควบคุมสถานประกอบการโดยรอบสถานศึกษาอย่างเข็มงวด อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการ ได้สั่งเป็นมาตรการให้สถานศึกษาทุกแห่งปลอดเหล้าและบุหรี่แบบ 100% ตลอดจนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างสุขภาพอนามัย ไม่ดื่มแอลกอฮอล์–ไม่สูบบุหรี่อีกด้วย

          “ทั้งนี้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีการเผยผลสำรวจการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนกลุ่มอายุ 15 – 19 ปี ในช่วงเวลา 13 ปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นร้อยละ 64.5 หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 4.96 ต่อปี รวมถึงสำรวจร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร พบการขยายตัวของร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึงร้อยละ 72  ในรอบ 5 ปี  (2552-2557) หรือร้อยละ 14 ในแต่ละปี” ภก.สงกรานต์ กล่าว