จัดยิ่งใหญ่ “งานของดีจากชายแดนใต้”

  •  
  •  
  •  
  •  

กระทรวงเกษตรฯ จัดยิ่งใหญ่ “งานของดีจากชายแดนใต้” ครั้งที่ 10  ระดมของดีทั้งภาคใต้มาโชว์ทั้งมรรูปแบบของนิทรรศการ การแสดงศิลปะท้องถิ่น การออกที่เป็นผลิตเด่น  หวังส่งเสริมการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ระดับชุมชนให้เป็นที่ยอมรับ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น

          น.ส.ชุติมา บุณยประภัสร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ส่งผลต่อ ความเป็นอยู่ การดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพและคุณภาพชีวิตประชาชน และส่งผลต่อเนื่องไปยัง มิติเศรษฐกิจทั้งในระดับพื้นที่และภาพรวมประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานในสังกัดได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติเศรษฐกิจในกลุ่มภารกิจงานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน โดยเตรียมจัดงาน “ของดีจากชายแดนใต้” ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 3 กันยายน 2560 รวม 10 วัน ณ ตลาด อ.ต.ก. เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

         งานนี้จัดในพื้นที่กว่า 3,000 ตารางเมตรมีร้านค้า จำนวน 120 ร้านค้า กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้า ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลไม้ตามฤดูกาล อาทิ ลองกอง ทุเรียน สละอินโด จำปาดะ พืชผักพื้นบ้าน สินค้าแปรรูป ของฝาก ของที่ระลึก อาหารปรุงสำเร็จ อาหารพื้นเมืองภาคใต้ อาทิ โรตี ชาชัก ข้าวยำน้ำบูดู ข้าวมันไก่เบตง การสาธิต ฝึกอาชีพ การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การแสดงดนตรีร่วมสมัย และนิทรรศการ โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ร่วมกับ ศอ.บต. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้แนวคิดเป้าหมายการพัฒนา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เป็น “เมืองต้นแบบ อุตสาหกรรมเกษตรผสมผสาน” อ.เบตง จ.ยะลา เป็น “เมืองต้นแบบ การพัฒนาแบบพึ่งพาตนเอง อย่างยั่งยืน”และอ.สุไหงโก – ลก จ.นราธิวาส เป็น “เมืองต้นแบบ การค้าชายแดนระหว่างประเทศ”

          นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดงาน “ของดีจากชายแดนใต้” มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานการพัฒนาอาชีพการเกษตรที่สามารถขยายผล และเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ระดับชุมชนให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป อีกทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนจะได้มีส่วนช่วยสนับสนุนสินค้า และสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้วย ซึ่งที่ผ่านมามีการจัดงานแล้ว จำนวน 9 ครั้ง ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเกษตรกรประชาชนและเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลานราธิวาส และสงขลา

          ทั้งนี้ ผลการจัดงานในปีที่ผ่านมาซึ่งจัดที่กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 3 – 11 กันยายน 2559 จำนวน 80 ร้านค้า มียอดจำหน่ายสินค้ารวม 8.61 ล้านบาท (เฉลี่ยวันละ 950,000 บาท หรือ ร้านค้าละ 11,900 บาทต่อวัน) สินค้าที่มียอดจำหน่ายมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ผลไม้ (ทุเรียน ลองกอง) 2) ข้าวมันไก่เบตง และ 3) เครื่องประดับมุก (สร้อย แหวน) และผ้าบาติก ผลการประเมินของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เกษตรกรที่มาออกร้านจำหน่ายสินค้า ร้อยละ 97 เห็นว่าการจัดงานช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักของลูกค้ากลุ่มใหม่ๆและผู้เข้าชมงาน ร้อยละ 73 มีความพึงพอใจต่อสินค้าที่จำหน่ายภายในงานระดับมาก และร้อยละ 88 จะกลับมาเที่ยวชมงานอีกในปีต่อไป

          “ขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวชม และมาร่วมให้กำลังใจพี่น้อง เกษตรกร จาก ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในงานของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 10 นี้ นอกจาก ช่วยอุดหนุนของดีจากจังหวัดชายแดนใต้แล้ว ยังอาจได้แนวคิดดีๆ เพื่อสร้างอาชีพ และมีรายได้เสริม จากกิจกรรมสาธิต ฝึกอบรมอาชีพจากหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วย”