โยก”วิณะโรจน์”จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ไปเป็นเลขาฯสศก.

  •  
  •  
  •  
  •  

              การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ได้มีการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เพิ่มเติมจาก วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 คือมติ ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้ง นายวิณะโรจน์    ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เพื่อทดแทนตำแหน่งที่จะว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

                        นอกจากนี้ ครม.ได้มีมติ  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้ง นายสาธิต มณีผาย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำรวจและหรือออกแบบ) (วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ) กรมชลประทาน ให้ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำรวจและหรือออกแบบ) (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป