เกษตรฯจับมือทบ.ใช้พื้นที่-ข้อมูลร่วมกัน

  •  
  •  
  •  
  •  

เกษตรฯ  จับมือ ทบ.ใช้แผนที่และข้อมูลร่วมกัน หวังเอื้อภารกิจการบรรเทาสาธารณภัยและภัยทางธรรมชาติในพื้นที่เกษตร

          พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานและสักขีพยานพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการใช้แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ระหว่าง กรมพัฒนาที่ดิน กับ กองทัพบก ว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน  โดยกรมพัฒนาที่ดินจะสนับสนุนและให้บริการแผนที่และ/หรือข้อมูลทางแผนที่ ในพื้นที่ดำเนินการและพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องตามที่กองทัพบกขอรับการสนับสนุนตามความจำเป็นและความเหมาะสม

          “ที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช. ร่วมกันพัฒนาระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) พร้อมทั้งพัฒนาแอพลิเคชั่น Agri-Map Online และ Agri-Map Mobile สำหรับให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานเอกชน เกษตรกรและผู้ที่สนใจ สามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการการเกษตรของไทยได้อย่างสะดวกรวดเร็วในทุกที่ ทุกเวลา อันจะนำไปสู่การเป็น Smart Officer และ Smart Farmer เพื่อนำประเทศไทยก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 ซึ่งในส่วนของกองทัพบกมีความประสงค์จะนำแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ อันได้แก่ น้ำท่วม ดินโคลนถล่ม ภัยแล้ง และภารกิจอื่นๆ ของกองทัพบกที่ได้รับมอบหมาย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป” พลเอกฉัตรชัย กล่าว

            ด้านนายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมพัฒนาที่ดินได้ให้การสนับสนุนข้อมูลภูมิสารสนเทศแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชนที่ขอรับบริการไปใช้ประโยชน์เป็นจำนวนมาก และนำไปใช้งานในด้านต่างๆ อย่างแพร่หลายจนถือได้ว่าเป็นแผนที่ฐานหรือ Base map  ของประเทศ โดยมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการใช้แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับกระทรวง ระดับกรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา มาแล้วรวมทั้งสิ้น 20 หน่วยงาน รวมถึงหน่วยงานของกองทัพบกโดยการประสานความร่วมมือจากกรมข่าวทหารบกขอรับการสนับสนุนข้อมูลภูมิสารสนเทศจากการพัฒนาที่ดินเพื่อนำไปใช้งานด้านการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศและสนับสนุนงานตามภารกิจอื่นๆของกองทัพบก  

         โดยทั้งสองหน่วยงานได้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของความร่วมมือด้านการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศของทั้งสองหน่วยงานร่วมกัน จึงเห็นชอบให้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่าง กรมพัฒนาที่ดิน กับ กองทัพบก ขึ้น     ,uวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือ ในการสนับสนุนและใช้ประโยชน์จากแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของทั้งสองหน่วยงานร่วมกันตามกรอบแห่งความร่วมมือ รวมถึงข้อมูลและแผนที่ที่กรมพัฒนาที่ดินได้มีการปรับปรุงและจัดทำเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วย โดยกองทัพบกจะส่งมอบข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ไม่มีชั้นความลับที่ได้จัดทำขึ้นให้กรมพัฒนาที่ดินเพื่อใช้ในกิจการของกรมพัฒนาที่ดินเท่านั้น ภายใต้บันทึกข้อตกลงดังกล่าวเป็นกรอบแห่งความร่วมมือในระยะเวลา 10 ปี ในการดำเนินงานดังกล่าวโดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

          ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดิน จะสนับสนุนและให้บริการแผนที่และ/หรือข้อมูลทางแผนที่ในพื้นที่ดำเนินการและพื้นที่เกี่ยวเนื่องตามที่กองทัพบกขอรับการสนับสนุนตามความจำเป็นและความเหมาะสม ประกอบด้วย 1. แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1 : 4,000  2. แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1 : 25,000 3. ภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข มาตรส่วน 1 : 25,000 4. ข้อมูลแบบจำลองระดับสูงเชิงเลข มาตรส่วน 1 : 4,000 5. ข้อมูลเส้นชั้นความสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1 : 4,000 6. ข้อมูลหมุดหลักฐานภาคพื้นดิน 7. ข้อมูลและแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน 8. ข้อมูลและแผนที่ทรัพยากรดิน 9. แผนที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และ 10. ข้อมูลเขตความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ