นำร่องโล๊ะหนี้เอ็นพีแอลเกษตรกรประสบน้ำท่วม 6ราย

  •  
  •  
  •  
  •  

บอร์ด กฟก.เฉพาะกิจ อนุมัติงบจัดการหนี้เกษตรกรกลุ่มหนี้ NPL ล็อตแรก 6 ราย พร้อมหนุนงบฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 82 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัยน้ำท่วม

                พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ครั้งที่ 3/2560 เพื่อเร่งรัดการแก้ปัญหาหนี้สิ้นเกษตรที่เดือดร้อนเป็นการเร่งด่วน ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร(กฟก.)อนุมติงบประมาณในการจัดการหนี้ จำนวน 7,444,483 ล้านบาท เพื่อชำระหนี้แทนเกษตรกร 6 ราย ใน 4 จังหวัด คือ นครสวรรค์ อุบลราชธานี ตราด และพระนครศรีอยุธยา ซึ่งทั้ง 6 รายนี้ ได้รับการคัดกรองจากเกษตรกรที่มีหนี้ NPL จำนวน  21 ราย  โดยจำนวน 3 ราย อยู่ระหว่างประกาศขายทอดตลาด และอีก 3 ราย  อยู่ระหว่างงดการขายทอดตลาด ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการกับ 6 รายข้างต้น ส่วนที่ขายทอดตลาดแล้ว หากเกษตรกร/กองทุนฯ สามารถระงับการขายทอดได้ ให้กองทุนฯ ดำเนินการชำระหนี้แทนได้              

                นอกจากนี้ ยังเห็นชอบอนุมัติให้คณะอนุกรรมการด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมี น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานอนุกรรมการ  จัดทำกรอบงบประมาณแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประจำปี พ.ศ. 2560 งบประมาณ 161,724,000 บาท  เพื่อดำเนินการตามแผนงาน  ดังนี้ 1) ให้ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการฟื้นฟูฯ ที่องค์กรเกษตรกรขอรับการสนับสนุน ประจำปี 2560 จำนวน 941 โครงการ งบประมาณ 78,498,635 บาท  2) ให้ดำเนินการโครงการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานด้านการฟื้นฟูฯ จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 1,206,500 บาท อีกทั้งให้นำงบเพื่อการฟื้นฟูฯ งบประมาณ 82,018,865 บาท ดำเนินกิจกรรมภายในปีงบประมาณปี 2560  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วม สำหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อยที่ประสบภัย กลุ่มละไม่เกิน 30,000 บาท

                “คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ มุ่งเน้นช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องเกษตรกรด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม มีประสิทธิภาพ เกษตรกรที่มีที่ดินเป็นหนี้ กำลังจะถูกยึดที่ดินทำกิน และขายทอดตลาดไปให้คนอื่น ได้มีโอกาสเกิดใหม่ มีกำลังใจในการประกอบอาชีพ จนสามารถกลับมาฟื้นคืนมีรายได้ มีที่ดิน มีความยั่งยืน มีความสุข” พลเอก ฉัตรชัย กล่าว