กระทรวงเกษตรฯคว้า 4 รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น

  •  
  •  
  •  
  •  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คว้า 4 รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี 2560 จัดโดยกรมบัญชีกลาง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุนหมุนเวียนมุ่งพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0

                นายโอภาส ทองยงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2560 ในหัวข้อ “ทุนหมุนเวียน ก้าวไกล  สู่ Thailand 4.0”  โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ว่า กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้จัดงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทุนหมุนเวียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละทุนหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี

อีกทั้งยังมุ่งพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 เพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และการน้อมนำ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวคิดในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้สังคมเกิดความพอเพียง และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมทั้งลดความเหลื่อมล้ำ ตลอดจนเป็นเครื่องมือที่สำคัญต่อการพัฒนาทุนหมุนเวียนทั้งด้านการบริหาร และการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์การประเมินผลที่กำหนด โดยมีเป้าหมายให้ทุกทุนหมุนเวียนมีมาตรฐานการดำเนินงานเช่นเดียวกัน

                “มอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ถือเป็นแรงผลักดันทุนหมุนเวียนในการเร่งพัฒนาผลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการทุนหมุนเวียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากจากทุนหมุนเวียนมีส่วนในการส่งเสริม ผลักดัน กระตุ้น พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและประเทศต่อไปอย่างยั่งยืน” นายโอภาส กล่าว

                ทั้งนี้ ในปี 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น จำนวน 4 รางวัล โดยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ได้รับ 2 รางวัล และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ได้รับ 2 รางวัล นอกจากนี้รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 16 รางวัล แบ่งเป็น 4 ประเภทรางวัล  ดังนี้

  1. รางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่น จำนวน 6 ทุน ได้แก่ กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน เงินทุนหมุนเวียนศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ กองทุนประกันวินาศภัย กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ รางวัลนี้มอบให้กับทุนหมุนเวียนที่มีการจัดการบริหารพัฒนา และปรับปรุงองค์กรที่ครอบคลุมตามกรอบการประเมินด้านการบริหารพัฒนา ใน 6 หัวข้อ คือ 1) บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน 2) การบริหารความเสี่ยง 3) การควบคุมภายใน 4) การตรวจสอบภายใน 5) การบริหารจัดการสารสนเทศ และ 6) การบริหารทรัพยากรบุคคล
  2. รางวัลการพัฒนาดีเด่น ประเภทดีเด่น จำนวน 3 ทุน ได้แก่ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน กองทุน

น้ำมันเชื้อเพลิง กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ  ประเภทชมเชย 1 ทุน ได้แก่ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน รางวัลนี้จะประเมินทุนหมุนเวียนที่มีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดำเนินงานตามเป้าหมายหรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  1. รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น จำนวน 5 ทุน ได้แก่ กองทุนสนับสนุนการวิจัย เงินทุนหมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย กองทุนสิ่งแวดล้อม กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ซึ่งเป็นทุนหมุนเวียนที่มีผลการดำเนินงานโดยรวมดีเด่น สามารถดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายตามภารกิจ 
  2. รางวัลทุนหมุนเวียนเกียรติยศ จำนวน 1 ทุน ได้แก่ กองทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นรางวัลที่ยกย่องชมเชยให้กับทุนหมุนเวียนที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีผลการดำเนินงานในระดับดีเด่นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี อันนำไปสู่การสร้างความยั่งยืนขององค์กร