เตรียมแจกที่ส.ป.ก.ยึดจากนายทุนที่เขาใหญ่

  •  
  •  
  •  
  •  

ส.ป.ก. สรุปผลการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ที่ได้จากการยึดคืน มีคืบหน้าไปแล้วกว่า 90% พร้อมจะนำไปาจัดสรรให้เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกินในรูปแบบสหกรณ์ ในพื้นที่ 5 จังหวัด จำนวน 24 แปลง รวมเนื้อที่ประมาณ 17,000 ไร่ ล่าสุดที่ยึดคืน อ.ปากช่อง กำลังเตรียมพร้อมที่แจกเกษตรกร และเกษตรกรรุ่นใหม่ที่สำเร็จการศึกษาผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่

         หลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 36/2559 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เรื่องมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยมีสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่ตามคำสั่งดังกล่าว โดยบังคับใช้ใน 3 กรณี มีเป้าหมายจำนวน 438 แปลง เนื้อที่ 443,501 ไร่ ใน 28 จังหวัด นั้น

        นายสมปอง อินทร์ทอง เลขาธิการ ส.ป.ก. เปิดเผยว่า ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่เป้าหมายตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่36/2559 กรณีที่ 3 ที่ดินที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ส่งมอบให้แก่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีเนื้อที่ตั้งแต่ 500 ไร่ ขึ้นไป จำนวน 2 แปลง คือ แปลงพล.ต.ต.ชาลี เภกะนันท์ เนื้อที่ 536 ไร่ และแปลงนายชูเกียรติ ตั้งพงศ์ปราชญ์ เนื้อที่ 1,028 ไร่ โดยพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานการดำเนินการนำร่องใช้ ม.44 ยึดคืนพื้นที่ดังกล่าวเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา และได้เร่งรัดให้ ส.ป.ก. ดำเนินการตามกระบวนการจัดที่ดินตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่ง ส.ป.ก. ได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่นี้อย่างต่อเนื่องตลอดมา

        เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวอีกว่า แปลงนายชูเกียรติ ส.ป.ก. ได้เข้าไปดำเนินการพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและดำเนินการพัฒนาพื้นที่เพื่อที่อยู่อาศัย ส.ป.ก. ได้ดำเนินการแบบบูรณาการ โดยกรมชลประทานและกรมการทหารช่าง ได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรกรรมตลอดจนการพัฒนาถนนและวางท่อระบายน้ำ ทั้งนี้ ในส่วนของการพัฒนาพื้นที่นั้น มีความพร้อมเกือบ 100% เหลือเพียงขั้นตอนการคัดเลือกเกษตรกรเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดิน ซึ่งแปลงของนายชูเกียรติ สามารถจัดให้กับเกษตรกรจำนวน 85 ราย แบ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรม จำนวนรายละ 5 ไร่ และที่อยู่อาศัยรายละ 1 ไร่ โดย ส.ป.ก. ได้วางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมและการทำเกษตรแบบผสมผสานนอกจากนั้น ยังให้เกษตรกรรวมกลุ่มทำเกษตรในรูปแบบแปลงรวมและรวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์ เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างคุ้มค่าสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

       สำหรับแปลงของ พล.ต.ต.ชาลี เภกะนันท์ เนื้อที่ 536 ไร่ นั้น ส.ป.ก. ได้จัดให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ที่สำเร็จการศึกษาผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นแหล่งต้นแบบในการทำการเกษตรกรรมด้านต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกร รุ่นใหม่ เข้าทำประโยชน์ในแปลงที่อยู่อาศัย จำนวน 35 ราย

       ทั้งนี้ ในภาพรวมระดับประเทศ ส.ป.ก. ได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ที่ได้จากการยึดคืน มีคืบหน้าไปแล้วกว่า 90% และพร้อมจะนำมาจัดสรรให้เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกินในรูปแบบสหกรณ์ ใน 5 จังหวัด จำนวน 24 แปลง รวมเนื้อที่ประมาณ 17,000 ไร่ คือ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะมีเกษตรกรได้รับประโยชน์กว่า 1,400 ราย