ธ.ก.ส. รับโล่เกียรติยศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสระดับ AA

  •  
  •  
  •  
  •  

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส)ได้รับโล่เกียรติยศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ITA Awards 2020) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.)

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. มีผลประเมินอยู่ที่ 96.74คะแนนระดับยอดเยี่ยม (ระดับ AA)โดย ธ.ก.ส.สามารถรักษามาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับ AA(มากกว่า 95 คะแนน) ต่อเนื่อง 6 ปี