เริ่มแล้ว! ยิ่งใหญ่ “กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา”

  •  
  •  
  •  
  •  

   

      จากแนวทางของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่พระองค์ได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านโครงการตามแนวพระราชดำริต่างๆ กองทัพอากาศ
ได้นำแนวทางของพ่อมาสานต่อเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงห่วงใยราษฎรเสมอมา ผ่านงาน
“กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา”

       พลอากาศเอก ทวิเดนศ  อังศุสิงห์  รองผู้บัญชาการทหารอากาศ  กล่าวว่า กองทัพอากาศได้แสดงความจงรักภักดี  เชิดชูพระเกียรติคุณที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีต่อพระบรมราชชนก  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ที่ทรงพระราชทานแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น  จึงได้กำหนดจัดงาน “กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา” เพื่อแสดงผลงานนิทรรศการปฏิบัติภารกิจ   ของกองทัพอากาศ  ที่น้อมนำศาสตร์ของพระราชามาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ  โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ กองทัพอากาศ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานแรกๆที่ทำฝนหลวง ตระหนักดีว่าฝนของพระราชาไม่ได้หายไปไหนในฤดูแล้ง แค่ย้ายที่โดยซึมลงไปอยู่ใต้ดิน จึงได้พิจารณาวิธีนำน้ำขึ้นมาใช้ โดยการนำพลังงานทดแทน คือ แสงอาทิตย์ มาใช้เป็นพลังงานหลักในการนำน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ ภายใต้ชื่อโครงการ “เทพประทานธารา”

        ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคและการเพาะปลูกอย่างเพียงพอ  เป็นการพัฒนาและบริหารจัดการระบบน้ำตามแนวทางพระราชดำริแบบครบวงจร ตั้งแต่น้ำจากฟ้า จนถึงน้ำบาดาล เมื่อมีน้ำผลผลิตก็มากขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรมีโอกาสทางอาชีพเพิ่มขึ้น เกิดการสร้างงาน เกิดวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อมและขนาดจิ๋ว ทำให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์นำไปสู่การแก้ปัญหาคนย้ายถิ่นฐานไปทำงานในเมือง ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้อย่างแท้จริง

        ในโอกาสนี้ กองทัพอากาศ จึงได้รวบรวมผลงานการนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในหน่วยงานของกองทัพอากาศ และสนับสนุนเกษตรกรเครือข่ายชุมชนจนประสบความสำเร็จ  โดยนำมาจัดแสดงในงาน “กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา” ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ เช่น  นิทรรศการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ร้อยเรียงเรื่องราวการน้อมนำศาสตร์พระราชาในกองทัพอากาศ อาทิ 

– นิทรรศการฝนหลวง การสร้างฝายแม้วชะลอน้ำ การรีไซเคิลน้ำมันพืชที่ใช้แล้วเป็นน้ำมันไบโอดีเซล

– การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานหลักในการสูบน้ำใต้ดิน ภายใต้ชื่อโครงการเทพประทานธารา

– การส่งเสริมเกษตรกรเครือข่ายให้ประสบความสำเร็จด้วยศาสตร์พระราชา ผลงานการน้อมนำปรัชญา    เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในหน่วยงานของกองทัพอากาศ จนสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับ           ข้าราชการและครอบครัว
 – การแสดงผลงานเกษตรกรเครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอากาศจนประสบความสำเร็จ        เกิดความกินดีอยู่ดี แก้ปัญหาหนี้สินในครัวเรือนและเป็นแบบอย่างของการทำเกษตรแบบยั่งยืน