อนุมัติแล้วกว่า 2.4โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ

  •  
  •  
  •  
  •  

กระทรวงเกษตรฯ เผยความก้าวหน้า “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” อนุมัติแล้ว 24,168 โครงการ

          พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงาน “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” ว่า ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 อนุมัติวงเงิน จำนวน 22,752.5 ล้านบาท เพื่อให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน จำนวน 9,101 ชุมชน ขณะนี้ได้พิจารณาโครงการจากชุมชนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการอนุมัติเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 19,867.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.32 มีโครงการที่ผ่านการอนุมัติแล้ว จำนวน 24,168 โครงการ ดำเนินการทั้งหมด 9,101 ชุมชน มีวงเงินที่ใช้เกี่ยวกับค่าวัสดุอุปกรณ์ ประมาณ 9,897 ล้านบาท ค่าจ้างแรงงาน ประมาณ 9,969.9 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ จำนวน 7.78 ล้านราย

          สำหรับการดำเนินงานโครงการแบ่งออกเป็น 8 ประเภท ได้แก่ (1) ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ร้อยละ 35.19 (2) ด้านการผลิตพืชและพันธ์พืช ร้อยละ 20.87 (3) ด้านปศุสัตว์ ร้อยละ 14.37 (4) ด้านการผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ร้อยละ 12.00 (5) ด้านประมง ร้อยละ 10.74 (6) ด้านฟาร์มชุมชน ร้อยละ 3.95 (7) ด้านการจัดการศัตรูพืช ร้อยละ 1.83 และ (8) ด้านการปรับปรุงบํารุงดิน ร้อยละ 0.88 และด้านการเกษตรอื่นๆ ร้อยละ 0.17 โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ซึ่งจะเป็นไปตามแผนงานของโครงการ โดย วันที่ 31 ก.ค. นี้ จะสามารถเบิกจ่ายค่าแรงได้ครึ่งหนึ่ง และจะดำเนินการตามแผนงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดต่อไป

      หมายเหตุ-ภาพจาก siamrath.co.th