ก.เกษตรฯเดินหน้าระตุ้นเกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีก่อนฤดูการผลิตปี60

  •  
  •  
  •  
  •  

  ฤดูกาลผลิตใหม่ – น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการทางด้านการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ปี 2560 และเป็นสักขีพยานพิธีบันทึกข้อตกลงการเชื่อมโยงตลาดข้าวนาแปลงใหญ่ เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนความร่วมมือระบบส่งเสริมการเกษตรแบบข้าวแปลงใหญ่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.เมือง จ.เพชรบุรี  จากนั้น ได้ร่วมสาธิตการจัดทำปุ๋ยหมักตามโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนหนองขนาน ซึ่งเป็นโครงการที่ผ่านการอนุมัติของโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนอีกด้วย

 

กระทรวงเกษตรฯ เดินกระตุ้นให้เกษตรกรทราบถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการพัฒนาการผลิต การรวมกลุ่ม  การบริหารจัดการการผลิต  และการจัดการด้านการตลาดเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ปี 2560  ล่าสุด”ติมา บุณยประภัศร” ไปเป็นสักขีพยานในพิธีบันทึกข้อตกลงการเชื่อมโยงตลาดข้าวนาแปลงใหญ่ ที่ จ.เพชรบูรณ์

          นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการทางด้านการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ปี 2560 และพิธีบันทึกข้อตกลงการเชื่อมโยงตลาดข้าวนาแปลงใหญ่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.เมือง จ.เพชรบุรี ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดงานดังกล่าว เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 โดยจะมีการถ่ายทอดความรู้และให้บริการแก่เกษตรกร ให้ได้รับความรู้ เข้าถึงปัจจัยการผลิต ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ และให้เกิดความเข้มแข็งของเกษตรกร อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรและผู้เข้าร่วมงานได้ทราบถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการพัฒนาการผลิต การรวมกลุ่มในการบริหารจัดการการผลิต การพัฒนาเกษตรกร และการจัดการด้านการตลาด โดยมีการจัดสถานีให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ จำนวน 5 สถานี ประกอบด้วย 1)สถานีการลดต้นทุนการผลิต 2) สถานีการเพิ่มผลผลิต 3) สถานีการเพิ่มมูลค่า และการตลาด 4) สถานีเศรษฐกิจพอเพียง-เกษตรทฤษฎีใหม่ และ 5) สถานีสรุปผลการเรียนรู้ร่วมกัน

        นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอองค์ความรู้และบริการเกษตรจากหน่วยงานในสังกัด อาทิ หน่วยบริการขึ้นทะเบียนเกษตรกร หน่วยแจกพันธุ์ไม้ หน่วยบริการพันธุ์สัตว์น้ำ หน่วยบริการวิชาการด้านปศุสัตว์-พืชอาหารสัตว์ หน่วยบริการด้านกฎหมาย เป็นต้น    นอกจากนี้ ยังได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2560 ระหว่างศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน (กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวแปลงใหญ่) กับโรงสีทวีรวมมิตร จ.เพชรบุรี

       ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการขับเคลื่อนความร่วมมือระบบส่งเสริมการเกษตรแบบข้าวแปลงใหญ่ ตั้งแต่เริ่มต้นการวางแผนการผลิต การดูแล การแปรรูป การบรรจุหีบห่อ สร้างตราสัญลักษณ์สินค้า ภายใต้การรับรองมาตรฐานเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP : Good Agricultural Practice) ซึ่งจะมีการตกลงรับซื้อผลผลิตล่วงหน้ากับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 47 ราย พื้นที่ 1,099 ไร่ โดยกำหนดรับซื้อในราคาที่สูงกว่าตลาด 3 – 5% หากสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ สามารถได้รับหนังสือยืนยันเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) ทางโรงสีจะรับซื้อในราคาที่สูงกว่าตลาด 5% ด้วย เป็นต้น

         จากนั้น ได้ร่วมสาธิตการจัดทำปุ๋ยหมักตามโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนหนองขนาน ซึ่งเป็นโครงการที่ผ่านการอนุมัติของโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดย อ.เมือง จ.เพชรบุรี ได้รับการจัดสรร จำนวน 28 ชุมชน มีโครงการที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ 33 โครงการ อีกทั้งยังร่วมสาธิตการทำนาแบบปราณีต โดยใช้เครื่องหยอดกล้าแบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภา)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยากสภากาชาดไทย และเยี่ยมชมสถานีให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ด้วย

         “ช่วงเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ นับเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นโอกาสที่ดีที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะช่วยพี่น้องเกษตรกรให้สามารถพลิกฟื้นจากสถานการณ์ภัยแล้งที่ผ่านมา สู่การทำการเกษตรอย่างอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรในวันนี้ จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเตรียมความพร้อมของพี่น้องเกษตรกรก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 ต่อไป” นางสาวชุติมา กล่าว