ธ.ก.ส.รั้งรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class (TQC) เป็นปีที่ 2

  •  
  •  
  •  
  •  

นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานในงานแถลงข่าวผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นรางวัลที่สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ มอบให้กับองค์กรภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจากคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงการดำเนินงานที่มีระสิทธิภาพขององค์กร อีกทั้งเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในการแข่งขันของประเทศได้

สำหรับรางวัลแบ่งเป็น 3ระดับ คือรางวัล Thailand Quality Award (TQA) รางวัล Thailand Quality Class Plus (TQC Plus) และรางวัล Thailand Quality Class (TQC)

โดยมี นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ รองผู้จัดการฯ และนายสันติ เจริญสุข ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)เข้าร่วมงานแถลงข่าวผลรางวัลซึ่ง ธ.ก.ส.ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class (TQC) เป็นปีที่ 2 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ