ก.เกษตรฯเดินหน้ารณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่

  •  
  •  
  •  
  •  

  น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัมนตรช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินชมนิทรรศการ ภายหลังเป็นประธานเปิดงาน”วันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่” ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 ณ ศพก. แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

 

 รมช.เกษตรฯเดินสาย รณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ เน้นลดต้นทุนการผลิต ให้การผลิตข้าวคุณภาพ และรวมกลุ่มในการบริหารจัดการการผลิต การพัฒนาเกษตรกร และการจัดการด้านการตลาด

           นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพฯ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ (Field day) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 เพื่อรณรงค์และถ่ายทอดให้เกษตรกรและผู้เข้าร่วมงานได้ทราบถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการลดต้นทุนการผลิต การผลิตข้าวคุณภาพ การรวมกลุ่มในการบริหารจัดการการผลิต การพัฒนาเกษตรกร และการจัดการด้านการตลาด ซึ่งได้มีการบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษาแก่กลุ่มเกษตรกร รวมทั้งขยายผลการใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าว โดยได้มีการจัดนิทรรศการของจริงทั้งในการผลิต และเทคโนโลยีการแปรรูปด้วย

           สำหรับกิจกรรมภายในงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ข้าวนาแปลงใหญ่ ประกอบด้วย 1) นิทรรศการชุมชนต้นแบบนาแปลงใหญ่จากชุมชนต่าง ๆ ได้แก่ การผลิตและการใช้เมล็ดพันธุ์ดี การจัดทำแปลงผลิตข้าวคุณภาพดี การบริหารจัดการนาแปลงใหญ่ การดำเนินการของกลุ่มชาวนาผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ กลุ่มชาวนาผู้บริหารจัดการศัตรูข้าว กลุ่มผู้ใช้เครื่องจักรกลการเกษตร และการบริหารจัดการในการเชื่อมโยงการตลาด 2) นิทรรศการจากหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3) การถ่ายทอดความรู้โดยนักวิชาการ วิทยากรผู้มีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิตข้าว และ 4) จำหน่ายผลผลิตจากข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว

          ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าว ได้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้มีการดำเนินงานใน 6 มาตรการ คือ 1) มาตรการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร 2) มาตรการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) 3) มาตรการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 4) มาตรการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 5) มาตรการเกษตรอินทรีย์ และ 6) มาตรการธนาคารสินค้า อีกทั้งยังอยู่ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2558 – 2562 มีเป้าหมายที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวในระยะยาว เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น เกิดความมั่นคงในอาชีพ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน