จัดยิ่งใหญ่”สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ”

  •  
  •  
  •  
  •  

 

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 11 โดยกระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พร้อมด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และกรุงเทพมหานคร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 14 สิงหาคม 2560 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ภายใต้กรอบแนวคิด “น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาการเกษตรไทย” 

                                  …………………………………………….

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดกิจกรรมภายในงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด “น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาการเกษตรไทย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา

                นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานในสังกัด ร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พร้อมด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมภายในงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 9 – 14 สิงหาคม 2560 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ภายใต้กรอบแนวคิด “น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาการเกษตรไทย” เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้ทรงช่วยเหลือราษฎรผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ และให้ประชาชนทั่วไป ที่ได้ร่วมชมงานได้น้อมนำแนวพระราชดำริ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

                สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย 1) การจัดนิทรรศการ และนิทรรศการมีชีวิต แสดงผลงานโครงการพระราชดำริ อาทิ โครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับผืนดินพระราชทาน พระบรมราโชบายด้านการปฏิรูปที่ดิน และการจัดป่าชุมชนเพื่อคลังอาหารด้วยวิธีสหกรณ์ เป็นต้น 2) การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ เช่น การเปิดตัวข้าวพันธุ์รับรองใหม่ ซีบูกันตัง 5 ข้าวพื้นเมืองให้ผลผลิตสูง  และข้าวพันธุ์ใหม่ กข. 73 ข้าวเจ้าทนเค็มพันธุ์แรกของไทย เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ดินเค็ม ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยบัว อาทิ เส้นด้าย ผ้าชิ้น ผ้าพันคอ ผลิตภัณฑ์แปรรูปบัวหลวงส่งออก อาทิ เมล็ดบัวหลวงอบกรอบ ชาสมุนไพรบัวหลวง เป็นต้น 3) การจัดจำหน่ายสินค้าภายในงาน โดยใช้รูปแบบตลาด Mini อ.ต.ก. เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพให้กับเกษตรกร ภายใต้มาตรฐานของ อ.ต.ก. เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรระหว่างภูมิภาคและเพิ่มทักษะด้านการตลาด รวมถึงการพัฒนารูปแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์ 4) การจัดกิจกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือ อย่างละ 1 คู่ รวม 4 ตัว ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถร่วมบริจาคเงินทำบุญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งโค-กระบือที่ไถ่ชีวิต จะนำไปเป็นพ่อแม่พันธุ์และนำลูกที่ได้ไปส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรที่ยากจนต่อไป และ 5) การสาธิตงานศิลปาชีพ เช่น ปักผ้า สานย่านลิเภา เป่าแก้ว แนะนำการทำบัญชีอย่างง่าย โดยมีสมุดบัญชีแจกให้กับผู้ที่สนใจ เป็นต้น

                จึงขอเชิญชวนประชาชนในเขต กทม. และจังหวัดใกล้เคียงร่วมงานสีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 11 ซึ่งจะได้พบกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่หน่วยงานในสังกัดร่วมจัดแสดงและร่วมใจแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯระบรมราชินีนาถ แม่ของแผ่นดิน รวมทั้งได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพจากตลาด Mini อ.ต.ก เป็นต้น.