“ฉัตรชัย”ลงพื้นที่ติดตามโครงการ91019ตามรอยเท้าพ่อ

  •  
  •  
  •  
  •  

         ชมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ : พลเอกฉัตรชัย  สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.บางเลน จ.นครปฐม เพื่อรับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ และถือโอกาสนี้พบปะเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมเยี่ยมชมโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของชุมชนอีกด้วย