อนุมัติ23,675โครงการกว่า1.9หมื่นล้าน คาดสะพัด15ก.ค.นี้

  •  
  •  
  •  
  •  

โครงการฯ 9101 : พลเอกฉัตรชัย  สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.บางเลน จ.นครปฐม

 

 

“ฉัตรชัย” ลงพื้นที่บางเลน ตามติดความก้าวหน้าโครงการ 9101 ชี้คืบหน้าล่าสุดคณะกรรมการฯ ระดับอําเภอ อนุมัติโครงการแล้ว 23,675 โครงการ วงเงินกว่า 1.9 หมื่นล้าน คาดเงินเริ่มหมุนเวียนเข้าระบบเศรษฐกิจ 15 ก.ค.นี้เป็นต้นไป

             พลเอกฉัตรชัย  สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ความก้าวหน้าโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.บางเลน จ.นครปฐม เพื่อรับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ โดยได้ถือโอกาสพบปะเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และเยี่ยมชมพื้นที่ที่จัดทำโครงการฯ ว่า การลงพื้นที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม ครั้งนี้ เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการ รวมถึงถือโอกาสให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรฯ และชุมชนเกษตร 9101 ซึ่งในพื้นที่ จ.นครปฐม โดยแบ่งเป็น 132 ชุมชน จาก 106 ตําบล 930 หมู่บ้าน  มีการเสนอ 236 โครงการ วงเงิน 147,848,391 บาท เฉลี่ยชุมชนละ 1.12 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้สำนักงบประมาณเขต หรือ CBO เห็นชอบงบประมาณ เห็นชอบแล้ว 236 โครงการ วงเงิน 147,848,391 บาท  ทั้งนี้ เกษตรกรรับประโยชน์จากโครงการ 50,635 ราย จาก 138,991 ราย ร้อยละ 36.43 เกษตรกรในชุมชนได้รับประโยชน์ รายได้เฉลี่ย 1,226.60 บาท/ราย   สำหรับกิจกรรมที่ทางชุมชนเสนอเข้าร่วมโครงการฯ จะเน้นความต้องการ และ ความพร้อมของชุมชนเป็นสําคัญ ตัวอย่างเช่น  โครงการทําปุ๋ยหมักจากผักตบชวา  โครงการทําขนมจีนจากข้าวแปลงใหญ่  และ โครงการเลี้ยงปลานิล เป็นต้น

                สำหรับความก้าวหน้าโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน จากเป้าหมายชุมชนเข้าร่วมโครงการ 9,101 ชุมชน วงเงิน 22,752.50 ล้านบาท ตามที่ ครม. อนุมัติ ปัจจุบันมีการนำเสนอ 24,324 โครงการ วงเงิน 19,525.34 ล้านบาท  คณะกรรมการฯ ระดับอําเภอ อนุมัติโครงการแล้ว 23,675 โครงการ วงเงิน 19,765.53 ล้านบาท  วงเงินได้รับการอนุมัติรวม 19,765.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.82 จากวงเงินที่ ครม. อนุมัติ  โดยประเภทโครงการที่เสนอและได้รับการอนุมัติ  ส่วนใหญ่เป็นการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ร้อยละ 34.91   รองลงมาเป็นการผลิตพืช และ พันธุ์พืช ร้อยละ 21.20  มีการปศุสัตว์, การประมง, การผลิตอาหาร/แปรรูป ด้านละร้อยละ 10 – 15   ล่าสุดสำนักงบประมาณเขต หรือ CBO เห็นชอบงบประมาณแล้วทุกโครงการ  โดยคาดว่าวันที่ 15 ก.ค. 60 จะเริ่มโอนเงิน และเริ่มการดําเนินการตามโครงการที่เสนอ หากมีเงินเหลือจากที่แต่ชุมชนเสนอ   ซึ่งอาจจะพิจารณานํามาจัดทําโครงการในส่วนที่เกษตรกรที่ยังเข้าไม่ถึง หรือ โครงการไม่ได้รับการอนุมัติต่อไป

                “โครงการนี้ได้มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชน ใน 3 ส่วน คือ การจ้างแรงานเกษตรกรที่มีรายได้น้อย การใช้จ่าย ในชุมชน และ เมื่อโครงการสําเร็จแล้ว เกษตรกรที่คนในชุมชนสามารถเข้าใช้ หรือรับประโยชน์จากผลผลิตของ โครงการได้ เช่น โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จะจ้างเกษตรกรที่มีรายได้น้อยผลิตพร้อมเรียนรู้ โดยซื้อวัสดุจากเกษตรกรด้วยกันเองเป็นส่วนใหญ่ เมื่อได้ปุ๋ยอินทรีย์แล้วจะจัดสรรให้เกษตรกรทุกคนในชุมชน เป็นต้น ซึ่งเกิดประโยชน์กับเกษตรกรทุกคนในชุมชนอย่างเห็นได้ชัด  ซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรที่มีรายได้น้อย มักเกิดจากการว่างงาน ไม่มีอาชีพอื่นเสริม หากแจกเงินให้ เกษตรกรต้อง เก็บออมไว้ใช้ในยามจําเป็น และ แรงงานส่วนที่ว่างงานไม่ได้มาใช้ในภาคการผลิตเช่นเดิม ดังนั้น โครงการฯ นี้จะช่วยสนับสนุนและต่อยอดอาชีพและรายได้แก่เกษตรกรไม่เพียงเฉพาะรายเท่านั้นแต่เป็นการสร้างรายได้ระดับชุมชนและเกิดการหมุนเวียนในระดับเศรษฐกิจฐานรากได้” พลเอกฉัตรชัย กล่าว

                นายสำราญ  สาราบรรณ์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า หลังจากที่ ครม.อนุมัติ การดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการเกษตรขับเคลื่อนงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้ทันต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อให้งบประมาณลงสู่ชุมชนถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม นับจากนี้จะเป็นการดำเนินการในพื้นที่ รวมทั้งต้องทำงานอย่างรัดกุม เพื่อให้เกิดการตรวจสอบ ติดตาม การกำกับ ติดตาม และประเมิน เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องกำชับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  และต้องให้เกิดความยั่งยืน รวมทั้งจะต้องประเมินผลของโครงการได้ ภายใน 5 ธันวาคม นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรยังได้เตรียมจัดงาน เปิดตัว “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาภาคการเกษตร อย่างยั่งยืน” พร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเปิดตัวที่ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เพื่อเทิดพระเกียรติในพระมหากรุณาธิคุณของ ร. 9 และเพื่อถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560”