พบ”แพะ-ปุ๋ยอินทรีย์”ตอบโจทย์ชุมชนที่รายได้งาม

  •  
  •  
  •  
  •  

พลเอกฉัตรชัย” ลงพื้นที่ อ.สีคิ้ว โคราช ตามติดความก้าวหน้าโครงการ 9101  เกษตรกรชี้โครงการแพะ- ปุ๋ยอินทรีย์ตอบโจทย์ชุมชน พร้อมขยายผลสร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่

          พลเอกฉัตรชัย  สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ความก้าวหน้าโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 พ.ค.60  เพื่อรับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ โดยได้ถือโอกาสพบปะเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และเยี่ยมชมพื้นที่ที่จัดทำโครงการฯ ว่า การลงพื้นที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการ รวมถึงถือโอกาสให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรฯ และชุมชนเกษตร 9101 ซึ่งในพื้นที่ จ.นครราชสีมามี 361 ชุมชน เสนอ 1,072 โครงการ วงเงิน 830,319,253 บาท เฉลี่ยชุมชนละ 2.30 ล้านบาท เกษตรกรรับประโยชน์จากโครงการ 268,155ราย คิดเป็นร้อยละ 86.5 ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด เกษตรกรในชุมชนได้รับประโยชน์ เฉลี่ย 742 ราย/ชุมชน 

          สำหรับ อ.สีคิ้ว ซึ่งถือว่าเป็นอีกชุมชนเกษตรกรที่มีความเข็มแข็งได้เสนอโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดี ที่อยู่ใน ศพก.เครือข่าย ต.หนองหญ้าขาว ที่เป็นความต้องการของชุมชน โดยชุมชนมีส่วนในการดําเนินการเองคิดเองร่วมกัน   ชุมชนสามารถใช้วัสดุในชุมชนให้เกิดประโยชน์  เกิดความร่วมมือร่วมใจในการดําเนินการร่วมกัน สร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในชุมชน เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดต้นทุนการ ผลิต และลดการใช้สารเคมีรายได้หมุนเวียนในชุมชน ส่งผลให้กลุ่มมีกองทุนผลิตปุ๋ยหมุนเวียนต่อเนื่อง ส่วนอีกโครงการ คือ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต.ดอนเมือง โด ศพก.ดอนเมือง ที่เป็นการต่อยอดในการสร้างอาชีพใหม่ให้แก่เกษตรกรที่อยู่ในชุมชน  มีตลาดการผลิตที่แน่นอน

          ส่วนความก้าวหน้าโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน จากเป้าหมายชุมชนเข้าร่วมโครงการ 9,101 ชุมชน วงเงิน 22,752.50 ล้านบาท ตามที่ ครม. อนุมัติ ปัจจุบันมีการนำเสนอ 24,137 โครงการ วงเงิน 19,552.77 ล้านบาท คณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ พิจารณา/อนุมัติโครงการแล้ว 23,544 โครงการ วงเงิน 18,988.44 ล้านบาท วงเงินได้รับการอนุมัติรวม 19,275.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.72 จากที่ ครม. อนุมัติ  โดยจำแนกสัดส่วนตามประเภทโครงการ ดังนี้ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ร้อยละ 35.31 การผลิตพืชและพันธุ์พืช ร้อยละ 20.87 การปศุสัตว์ ร้อยละ 14.49 การผลิตอาหาร การแปรรูป ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ร้อยละ 12.06 การประมง ร้อยละ 10.69  ฟาร์มชุมชน ร้อยละ 3.57 การจัดการศัตรูพืช ร้อยละ 1.94 การปรับปรุงบำรุงดิน ร้อยละ 1.02 การเกษตรอื่นๆ ร้อยละ 0.05 ทั้งนี้ คาดว่าวันที่ 17 ก.ค. 60 จะเริ่มโอนเงิน และ เริ่มการดําเนินการตามโครงการที่เสนอ  หากมีเงินเหลือจากที่แต่ชุมชนเสนอ ซึ่งอาจจะพิจารณานํามาจัดทําโครงการในส่วนที่เกษตรกรที่ยังเข้าไม่ถึง หรือ โครงการไม่ได้รับการอนุมัติต่อไป

          “การลงพื้นที่ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในการติดตามโครงการฯ จึงได้เน้นย้ำทําความเข้าใจ ให้ ศพก. และ ศพก.เครือข่าย พร้อมด้วย Smart Farmer, Young Smart Farmer และ ผู้นําชุมชน ทําความเข้าใจ ให้เกษตรกรมีส่วนร่วมมากที่สุด  ซึ่งจากการรับฟังการบรรยายสรุป มีความเชื่อมั่นในการดําเนินการ พบว่ามีความทั่วถึง เกษตรกรได้รับประโยชน์จํานวนมาก มีความโปร่งใส เพราะเกษตรกรมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ทําให้เกิดรายได้ ลดรายจ่าย ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ยกมาตรฐาน และขอขอบคุณทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันที่ 28 ก.ค. 60  กระทรวงเกษตรฯ จะทําการเปิดโครงการ 9101ฯ ทั่วประเทศในวันที่ 27 ก.ค. 60 “ พลเอกฉัตรชัย กล่าว

          ด้านนางกองทุน  หาญณรงค์ ประธานกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแพะ อ.สีคิ้ว กล่าวเพิ่มเติมว่า เป้าหมายสำคัญในการเสนอกิจกรรมเลี้ยงแพะในโครงการ9101 เนื่องจากในชุมชนมีการเลี้ยงแพะอยู่เดิมแล้ว ดังนั้น เมื่อได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ 2.5 ล้านบาท จะนำไปซื้อลูกแพะเนื้อเพศผู้จากเกษตรกรในชุมชน มาขุนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ได้ตามเกณฑ์น้ำหนัก 35 กก./ตัว ตามที่ตลาดต้องการ โดยมีกำไรเฉลี่ยเพิ่มขึ้นถึง 50% จากต้นทุน ก็จะช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนทั้งเกษตรกรที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นผู้เลี้ยงแพะ และขายพันธุ์ให้ หรือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการโดยซื้อแพะมาขุนและจำหน่ายยังตลาดอื่น ที่จะเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนในอนาคตได้ เพิ่มเติมจากการเกษตรอื่นๆ อีกทางด้วย