ผู้จัดการ ธ.ก.ส.ส่งมอบงานในโอกาสหมดวาระการดำรงตำแหน่ง

  •  
  •  
  •  
  •  

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)จัดกิจกรรม “ส่งงาน – สานต่อ ธ.ก.ส. ยั่งยืน” ในโอกาสหมดวาระการดำรงตำแหน่งผู้จัดการ ธ.ก.ส. ของ นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560– 8 ตุลาคม 2563 รวมเวลา 3 ปี 5 เดือน ได้ขับเคลื่อนงานธนาคารให้เป็นไปตามพันธกิจการเป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน มุ่งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชนบททำให้ธนาคารมีการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้การแต่งตั้งผู้จัดการคนใหม่ กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ซึ่งในระหว่างนี้นายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการ จะทำหน้าที่รักษาการแทนผู้จัดการ ธ.ก.ส. เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้จัดการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ