FiNFiN INNOVATION มก. คว้ารางวัล IP Champion ประจำปี 63

  •  
  •  
  •  
  •  

FiNFiN INNOVATION มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ. 2563 สาขาเครื่องหมายการค้า ประเภท สถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจ

     ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ารับรางวัล IP Champion หรือรางวัลทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 สาขาเครื่องหมายการค้า ประเภท สถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจ จากนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในงาน IP Fair 2020 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

      “ FiNFiN INNOVATION ” คือผลงานความคิดสร้างสรรค์ในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร ของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เป็นแบรนด์ใหม่หรือเครื่องหมายบริการประสานงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ที่มีภาพลักษณ์ที่ทันสมัย มีความน่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว และเป็นมิตรกับผู้รับบริการ ด้วยการประยุกต์ใช้ LINE APPLICATION มาใช้เป็นช่องทางการสื่อสารประสานงาน @finfin_innovation


      ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์  กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีงานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โดยทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และสร้างความตระหนักในการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์

     สำหรับรางวัลทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น สาขาเครื่องหมายการค้าที่ได้รับในครั้งนี้ จึงเป็นสิ่งตอกย้ำให้เห็นถึงบทบาทและความพยายามของมหาวิทยาลัยในการถ่ายทอดเทคโนโลยีศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่ภาคเอกชนเพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจ และมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ก่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงของประเทศ จากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และภาคเอกชน ซึ่งผลลัพธ์สุดท้ายคือการทำให้สังคมไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการเข้าถึงเทคโนโลยีที่สามารถใช้งานได้จริง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ