ก.วิทย์ฯเปิด” InnoAgri”พัฒนาเกษตรไฮเทค

  •  
  •  
  •  
  •  

      ดร.อรรชกา   สีบุญเรือง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาเกษตรกร ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovative  Agriculture : InnoAgri) ในกรอบความร่วมมือ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานจากการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมสู่เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ”ระหว่าง รศ.นพ.สรนิต  ศิลธรรม  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ  ตัวแทนจาก ธ.ก.ส. ว่าที่ ร.ต.สมพูนทรัพย์  กล้าวิกรณ์  เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมเป็นประธานการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ InnoAgri ในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

………………

กระทรวงวิทย์ จับมือ ธ.ก.ส. และสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดตัวโครงการ InnoAgri พัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างเกษตรกรไฮเทค รวมถึงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร  และการสร้างชุมชนเกษตรนวัตกรรม นำร่องโครงการเริ่มต้นที่  เทศบาลตำบลบึงบูรพ์   อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2560  นี้

           ดร.อรรชกา   สีบุญเรือง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ มอบหมายให้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) และกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) บูรณาการดำเนินงานโครงการ InnoAgri  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับให้ภาคการเกษตรเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่ง ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมและทันต่อสถานการณ์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำ ไปสู่สังคมที่เสมอภาค และเป็นธรรม

          “โครงการ InnoAgri  เป็นการนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ทางการเกษตร ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาแล้วถ่ายทอดไปยังเกษตรกร เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความสามารถในการแก้ไขปัญหาทางการเกษตร ด้วยการนำความรู้ เครื่องมือ เครื่องจักร และเทคโนโลยีที่ทันต่อโลกาภิวัฒน์ สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตด้วยวิทยาการก่อน และหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม พัฒนามาตรฐานการผลิต การแปรรูป ด้วยวิทยาการทางด้านอาหาร และเภสัช รวมทั้งช่องทางการการจัดจำหน่าย ด้วยวิทยาการด้านการตลาด ที่สามารถเพิ่มปริมาณผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตผล สร้างความยั่งยืนในการผลิตภาคเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) อันจะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตได้อย่างมั่งคั่งและมั่นค.” ดร.อรรชกา  กล่าว 

          ด้าน รศ.นพ.สรนิต  ศิลธรรม  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  กล่าวถึงจุดเด่นของโครงการ InnoAgri ว่า  เพื่อยกระดับให้ภาคการเกษตรเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต เพื่อก้าวข้ามผ่านพ้นจากประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม และทันการณ์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนา และสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำไปสู่สังคมที่เสมอภาค และเป็นธรรม ดำเนินโครงการผ่านรูปแบบกิจกรรมหลัก  3  กิจกรรม  ได้แก่ 1.การสร้างเกษตรกรไฮเทค (InnoAgri Farmer)  2.การสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (InnoAgri Entrepreneur)  และ 3.การสร้างชุมชนเกษตรนวัตกรรม (InnoAgri Village)

“กิจกรรมโดยภาพรวมของโครงการนี้ มุ่งเน้นการให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายผ่านเวทีการประชุม สัมมนา นิทรรศการ การให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยตรงจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันทางการศึกษา สถาบันทางการเงิน และหน่วยงานต่างประเทศ ภายในนิทรรศการหลักของงาน ซึ่งนอกจากความรู้ที่มอบให้แล้วทางโครงการ ยังมีการจับคู่เทคโนโลยี (STI Matching) การแสดงผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยและพัฒนา เครื่องมือ เครื่องจักร และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากหน่วยงานภายในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย เอกชน…” ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าว

 

          ส่วน ดร.ลักษมี  ปลั่งแสงมาศ  ผู้ว่าการ วว.  กล่าวถึงสำหรับกิจกรรมของโครงการในปี พ.ศ. 2560 ว่า กำหนดให้มีการจัดงาน InnoAgri รายภูมิภาคต่างๆ คือ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อจัดแสดงเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  กระทรวงพันธมิตร (Supply Side Science Technology and Innovation) และเกษตรกรในแต่ละภูมิภาค นำเสนอความต้องการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Demand Side Science Technology Innovation) รวมถึงแนวความคิดเทคโนโลยีที่ต้องการพัฒนา จากโจทย์ความต้องการที่แท้จริงอีกด้วย

          สำหรับกิจกรรมนำร่องของโครงการ   InnoAgri  จะเริ่มต้นที่  เทศบาลตำบลบึงบูรพ์   ต.บึงบูรพ์   อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-17.00 น. โดยเน้นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเข้าร่วมกิจกรรม 2,500 ราย และระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2560  เวลา  08.30-17.00 น. ณ โรงเรียนสา ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน โดยมีเป้าหมายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จำนวน 1,500 ราย

          ทั้งนี้ ผู้แทนเกษตรกร ผู้แทนเครือข่ายสมาคม องค์กรชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรภาคประชาชน ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายประชารัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ ผู้ประกอบการกลุ่มชุมชน SMEs OTOP ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้ที่ องค์กรสภาเกษตรกรจังหวัด หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาในจังหวัดศรีสะเกษและน่าน หรือที่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  เลขที่ 35  ม.3  ต.คลองห้า อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  ในวันและเวลาราชการ หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-5779015 และ 02-5779017 หรือที่ E-mail : innoagri@tistr.or.th