เกษตรฯเดินการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

  •  
  •  
  •  
  •  

กษตรวิถีปราชญ์ : นายธนิตย์ อเนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community of Practice: CoP)  เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้เกษตรกรรมยั่งยืนด้วยวิถีปราชญ์เกษตร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กระทรวงเกษตรฯ ขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกษตรกรได้มีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่จะเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน 5 ล้านไร่ ในปี 2564 พร้อมยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

           นายธนิตย์ อเนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community of Practice: CoP) เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้เกษตรกรรมยั่งยืนด้วยวิถีปราชญ์เกษตร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560  ว่า รัฐบาลได้เห็นความสำคัญและกำหนดให้คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 และแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยในภาคการเกษตรมีเป้าหมาย

       นั่นคือ การเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน 5,000,000 ไร่ ในปี 2564 และการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมถึงการสนับสนุนการผลิตภาคการเกษตรไปสู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน อาทิ การสนับสนุนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตจากพืชเชิงเดี่ยวไปสู่เกษตรกรรมยั่งยืน เช่น เกษตรธรรมชาติ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ วนเกษตร และเกษตรทฤษฎีใหม่ ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่การบริโภคที่ยั่งยืน โดยให้ครอบคลุมสินค้าทางการเกษตรโดยเฉพาะสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

        ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน (กนท.) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการสนับสนุน และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรเกษตรกรและเกษตรกร ทำให้เกิดการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกษตรกรได้มีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถประกอบอาชีพเกษตรกร และดำเนินชีวิตด้วยการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำพาตนเองและครอบครัวหลุดพ้นจากความยากจน

       ดังนั้นจึงได้กำหนดจัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community of Practice: CoP)  เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้เกษตรกรรมยั่งยืนด้วยวิถีปราชญ์เกษตรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างปราชญ์ชาวบ้าน นักวิชาการ ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2560 ผู้แทนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ